Nyckeltal för Westman VVS & Bygg Kalix AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 336 4 197 3 655 1 555
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 32
Total omsättning 4 336 4 197 3 655 1 587
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 154
Råvaror och förnödenheter 1 570 1 678 1 644 0
Handelsvaror 0 0 0 739
Övriga externa kostnader 805 619 538 518
Personalkostnader 1 819 2 065 1 223 616
Avskrivningar 42 42 42 37
Summa rörelsekostnader -4 236 -4 404 -3 447 -2 064
Rörelseresultat 100 -206 209 -169
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 46 -256 179 -94
Skatt 0 0 29 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 46 -256 179 -188
Årets resultat 46 -256 150 -94
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 54 50 30 19
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 46 -256 179 -188
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 94
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 159 200 242 236
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 159 200 242 236
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 159 200 242 236

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 260 250 0 0
Övrigt varulager 232 247 189 282
Summa varulager 492 497 189 282
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 137 127 219 128
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 95 124 82 99
Summa kortfristiga fordringar 232 251 301 227
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 222 411 414 4
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 946 1 159 904 513
Summa tillgångar 1 105 1 360 1 146 749

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 16 272 122 216
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 46 -256 150 -94
Summa fritt eget kapital 62 16 272 122
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 112 66 322 172
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 46 101 152
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 3 0 0
Summa långfristiga skulder 0 49 101 152
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 51
Leverantörsskulder 134 269 82 205
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 859 976 640 169
Summa kortfristiga skulder 993 1 245 722 425
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 105 1 360 1 146 749

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4 4 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 46
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 45,72 % 53,17 % 99,03 % 54,35 %
Soliditet (%) 10,14 % 4,85 % 28,10 % 22,96 %
Avkastning på eget kapital (%) 41,07 % -387,88 % 55,59 % -109,30 %
Riskbuffert (%) 3,61 % -19,01 % 14,59 % -25,86 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,18 % -7,29 % 4,08 % -13,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!