Nyckeltal för Way To Go AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 301 5 882 9 045 7 914
Aktiverat arbete för egen räkning 0 303 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 156 1 318 0
Total omsättning 6 301 6 341 10 363 7 914
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 4 311 3 900 5 758 5 218
Övriga externa kostnader 612 1 302 1 991 444
Personalkostnader 1 172 1 582 2 096 1 952
Avskrivningar 847 386 183 91
Summa rörelsekostnader -6 942 -7 170 -10 028 -7 705
Rörelseresultat -643 -829 335 209
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt -705 -44 236 202
Skatt 2 0 56 48
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -705 -396 325 208
Årets resultat -707 -44 180 155
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 63 58 11 0
Övriga finansiella kostnader 2 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -705 -396 325 208
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 352 -89 -6
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 500 1 304 1 345 0
Patent, licenser mm 81 123 165 218
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 581 1 427 1 510 218
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 2 150 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 2 150 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 581 1 429 1 660 218

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 1 11 10 52
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 30 99 261 82
Summa kortfristiga fordringar 31 110 271 134
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 1 620 1 620 1 620 0
Summa kassa och bank 9 6 86 1 632
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 1 660 1 736 1 977 1 766
Summa tillgångar 2 241 3 165 3 638 1 984

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 1 305 0 0
Övrigt bundet eget kapital 500 0 1 345 0
Summa bundet eget kapital 550 1 355 1 395 50
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 200 -561 -782 409
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -707 -44 180 155
Summa fritt eget kapital -507 -605 -602 564
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 43 750 793 614
Summa obeskattade reserver 0 0 352 263
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 912 1 052 823 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 912 1 052 823 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 204 248 348 0
Leverantörsskulder 422 416 408 91
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 660 699 913 1 017
Summa kortfristiga skulder 1 286 1 363 1 669 1 108
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 2 241 3 165 3 638 1 984

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 5 6 6 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 1 500 1 500 1 000 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 500 1 500 1 000 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 500 500 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 441 477 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 3,11 % 8,51 % 21,39 % 159,39 %
Soliditet (%) 1,92 % 23,70 % 28,93 % 40,72 %
Avkastning på eget kapital (%) -1 639,53 % -52,80 % 30,88 % 25,75 %
Riskbuffert (%) -31,52 % -13,08 % 8,81 % 10,48 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -12,22 % -7,72 % 3,47 % 2,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Way To Go AB har 2 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord