Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för WAHLBECK ART PRODUCTION Aktiebolag

Information 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 514 918 1 484 1 268
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 514 918 1 484 1 268
Rörelsens kostnader 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 100 128 208 169
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 274 570 781 518
Personalkostnader 112 101 313 328
Avskrivningar 15 86 86 94
Summa rörelsekostnader -501 -885 -1 388 -1 109
Rörelseresultat 13 33 95 160
Resultat 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Resultat före skatt 11 18 76 107
Skatt 2 4 18 23
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 24 76 142
Årets resultat 9 14 58 83
Jämförelsestörande poster 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 5 5 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 14 25 20
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 24 76 142
Bokslutsdispositioner 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -6 0 -35
Balansräkning 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 138 153 239 250
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 138 153 239 250
Finansiella anläggningstillgångar 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 80 80 80 80
Summa finansiella anläggningstillgångar 80 80 80 80
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Summa anläggningstillgångar 218 233 319 330

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 97 81 84 17
Summa varulager 97 81 84 17
Kortfristiga fordringar 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Kundfordringar 27 27 37 89
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 202 470 494 531
Summa kortfristiga fordringar 229 497 531 620
Kassa och bank 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 33 8 39 56
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Summa omsättningstillgångar 359 586 654 693
Summa tillgångar 577 819 973 1 024

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Balanserat resultat 178 165 107 24
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 9 14 58 83
Summa fritt eget kapital 187 179 165 107
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Summa eget kapital 307 299 285 227
Summa obeskattade reserver 56 56 50 50
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 26 77 60
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 208 438 562 687
Summa kortfristiga skulder 214 464 639 747
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Summa eget kapital och skulder 577 819 973 1 024

Noter

2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 60 220 233
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 19 93 96
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Kassalikviditet (%) 122,43 % 108,84 % 89,20 % 90,50 %
Soliditet (%) 60,36 % 41,55 % 33,08 % 25,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,16 % 7,05 % 23,61 % 53,82 %
Riskbuffert (%) -0,20 % 1,72 % 6,55 % 13,19 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,58 % 1,09 % 3,44 % 9,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 60 220 233
Läs mer.