Nyckeltal för WACAY WEEKEND ADVENTURE COMPANY AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 539 10
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 25 3
Total omsättning 1 564 13
Rörelsens kostnader 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 923 106
Övriga externa kostnader 4 042 1 765
Personalkostnader 1 372 202
Avskrivningar 284 27
Summa rörelsekostnader -6 621 -2 100
Rörelseresultat -5 179 -2 091
Resultat 2018-06 2017-06
Resultat före skatt -5 367 -2 108
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -5 367 -2 108
Årets resultat -5 367 -2 108
Jämförelsestörande poster 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 189 17
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 367 -2 108
Bokslutsdispositioner 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 976 1 227
Summa immateriella anläggningstillgångar 976 1 227
Materiella anläggningstillgångar 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 10 13
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 13
Finansiella anläggningstillgångar 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 987 1 240

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 5 133 1 948
Summa varulager 5 133 1 948
Kortfristiga fordringar 2018-06 2017-06
Kundfordringar 767 10
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 133 312
Summa kortfristiga fordringar 900 322
Kassa och bank 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 0 0
2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 6 034 2 270
Summa tillgångar 7 020 3 510

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-06 2017-06
Aktiekapital 82 57
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 11
Summa bundet eget kapital 82 68
Fritt eget kapital 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 5 398 3 907
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -5 367 -2 108
Summa fritt eget kapital 31 1 799
2018-06 2017-06
Summa eget kapital 113 1 867
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 149 1 188
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 1 149 1 188
Kortfristiga skulder 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 1 987 0
Leverantörsskulder 2 003 219
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 768 235
Summa kortfristiga skulder 5 758 454
2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 7 020 3 510

Noter

2018-06 2017-06
Antal anställda 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 3 200 2 400
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 3 200 2 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 800 500
Utnyttjad checkräkningskredit 1 736 288
Utdelning 0 0
2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 15,63 % 70,93 %
Soliditet (%) 1,61 % 53,19 %
Avkastning på eget kapital (%) -4 749,56 % -112,91 %
Riskbuffert (%) -76,50 % -60,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -361,01 % -21 250,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!