Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för WACAY WEEKEND ADVENTURE COMPANY AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 539 10
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 25 3
Total omsättning 1 564 13
Rörelsens kostnader 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 923 106
Övriga externa kostnader 4 042 1 765
Personalkostnader 1 372 202
Avskrivningar 284 27
Summa rörelsekostnader -6 621 -2 100
Rörelseresultat -5 179 -2 091
Resultat 2018-06 2017-06
Resultat före skatt -5 367 -2 108
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -5 367 -2 108
Årets resultat -5 367 -2 108
Jämförelsestörande poster 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 189 17
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 367 -2 108
Bokslutsdispositioner 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 976 1 227
Summa immateriella anläggningstillgångar 976 1 227
Materiella anläggningstillgångar 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 10 13
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 13
Finansiella anläggningstillgångar 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 987 1 240

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 5 133 1 948
Summa varulager 5 133 1 948
Kortfristiga fordringar 2018-06 2017-06
Kundfordringar 767 10
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 133 312
Summa kortfristiga fordringar 900 322
Kassa och bank 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 0 0
2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 6 034 2 270
Summa tillgångar 7 020 3 510

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-06 2017-06
Aktiekapital 82 57
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 11
Summa bundet eget kapital 82 68
Fritt eget kapital 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 5 398 3 907
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -5 367 -2 108
Summa fritt eget kapital 31 1 799
2018-06 2017-06
Summa eget kapital 113 1 867
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 149 1 188
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 1 149 1 188
Kortfristiga skulder 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 1 987 0
Leverantörsskulder 2 003 219
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 768 235
Summa kortfristiga skulder 5 758 454
2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 7 020 3 510

Noter

2018-06 2017-06
Antal anställda 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 3 200 2 400
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 3 200 2 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 800 500
Utnyttjad checkräkningskredit 1 736 288
Utdelning 0 0
2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 15,63 % 70,93 %
Soliditet (%) 1,61 % 53,19 %
Avkastning på eget kapital (%) -4 749,56 % -112,91 %
Riskbuffert (%) -76,50 % -60,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -361,01 % -21 250,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0