Nyckeltal för Wärdshus palatset i Järna AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 285 3 057 3 062 2 720
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 479 744 599 749
Total omsättning 3 764 3 801 3 661 3 469
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 571 1 235 1 152 916
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 937 807 769 710
Personalkostnader 1 395 1 939 1 021 1 276
Avskrivningar 106 37 165 101
Summa rörelsekostnader -4 009 -4 018 -3 107 -3 003
Rörelseresultat -245 -217 553 466
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt -251 37 414 343
Skatt 0 9 91 78
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -251 -218 552 460
Årets resultat -251 29 323 265
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 1 2 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -251 -218 552 460
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 255 -138 -117
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 30 113 471 316
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 30 113 471 316
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 30 113 471 316

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 20 132 108 113
Summa varulager 20 132 108 113
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 5
Övriga kortfristiga fordringar 316 210 162 186
Summa kortfristiga fordringar 316 210 162 191
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 40 598 548 188
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 376 940 817 492
Summa tillgångar 406 1 053 1 288 808

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 145 116 93 29
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 100 0 0 0
Årets resultat -251 29 323 265
Summa fritt eget kapital -6 145 416 294
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 44 195 466 344
Summa obeskattade reserver 0 0 255 117
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 212 300 0 100
Summa långfristiga skulder 212 300 0 100
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 89 241 0
Leverantörsskulder 0 0 34 55
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 151 470 291 192
Summa kortfristiga skulder 151 559 566 247
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 406 1 053 1 288 808

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 5 4 4 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 981
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 296
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 360 360 360 360
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 360 360 360 360
Villkorat aktieägartillskott 100 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 100 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 300 200
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 235,76 % 144,54 % 125,44 % 153,44 %
Soliditet (%) 10,84 % 18,52 % 50,77 % 53,25 %
Avkastning på eget kapital (%) -570,45 % -111,79 % 84,41 % 106,92 %
Riskbuffert (%) -62,00 % -20,72 % 42,70 % 55,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -7,82 % -7,16 % 17,96 % 16,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 196
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!