Nyckeltal för Von Yxkull Holding AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 0 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 1 9
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -1 -9
Rörelseresultat -1 -9
Resultat 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 6 378 5 741
Skatt 436 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 7 078 5 741
Årets resultat 5 942 5 741
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 250 5 750
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 078 5 741
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -700 0
Balansräkning 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 250 5 750
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 596 4 999
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 621 5 024
2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 5 621 5 024

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0
Kassa och bank 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 7 253 771
2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 7 253 771
Summa tillgångar 12 874 5 796

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 5 564 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 5 942 5 741
Summa fritt eget kapital 11 506 5 741
2021-12 2020-12
Summa eget kapital 11 556 5 791
Summa obeskattade reserver 700 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 618 5
Summa kortfristiga skulder 618 5
2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 12 874 5 796

Noter

2021-12 2020-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 376 177
2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 1 173,62 % 15 420,00 %
Soliditet (%) 93,77 % 99,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 58,63 % 99,14 %
Riskbuffert (%) 54,98 % 99,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!