Nyckeltal för Volvo Bil i Göteborg AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 483 830 4 796 650 4 948 440 4 725 740
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 5 483 830 4 796 650 4 948 440 4 725 740
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 5 213 250 4 248 420 3 924 170 4 144 340
Rörelseresultat 76 227 200 271 741 342 321 627
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 81 853 194 970 715 882 327 040
Skatt -17 708 39 600 -623 5 059
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 74 853 194 970 735 114 320 940
Årets resultat -81 939 155 370 -4 645 -3 019
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 744 4 528 2 096 22
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 467 8 398 7 072 43
Övriga finansiella kostnader 651 1 431 1 252 666
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 74 853 194 970 735 114 320 940
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -181 500 0 -721 150 -325 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 7 000 0 -19 232 6 100
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 93 354 71 733 61 240 50 234
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 5 081 070 4 981 840 4 320 700 4 089 460
Summa materiella anläggningstillgångar 5 174 424 5 053 573 4 381 940 4 139 694
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 45 212 27 504 67 104 66 481
Summa finansiella anläggningstillgångar 45 212 27 504 67 104 66 481
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 5 219 640 5 081 070 4 449 040 4 206 170

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 688 652 1 251 700 1 014 790 824 988
Summa varulager 688 652 1 251 700 1 014 790 824 988
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 109 237 254 944 201 735 246 620
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 963 950 1 052 040 1 094 530 1 041 600
Övriga kortfristiga fordringar 99 987 60 767 65 284 49 226
Summa kortfristiga fordringar 2 173 180 1 367 750 1 361 550 1 337 440
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 116 641 249 982 69 813 43 721
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 2 978 470 2 869 430 2 446 150 2 206 150
Summa tillgångar 8 198 110 7 950 500 6 895 190 6 412 320

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 10 057 10 057 10 057 10 057
Summa bundet eget kapital 15 057 15 057 15 057 15 057
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 286 200 1 130 830 538 479 541 498
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 597 000 0
Årets resultat -81 939 155 370 -4 645 -3 019
Summa fritt eget kapital 1 204 261 1 286 200 1 130 834 538 479
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 219 320 1 301 260 1 145 890 553 536
Summa obeskattade reserver 16 485 23 485 23 485 4 254
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 19 663 16 910 20 116 24 289
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 955 050 2 318 820 966 796 1 414 800
Summa långfristiga skulder 1 955 050 2 318 820 966 796 1 414 800
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 50 060 69 109 42 671 59 968
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 245 470 843 957 1 273 280 1 371 790
Övriga kortfristiga skulder 3 692 060 3 376 960 3 422 950 2 983 680
Summa kortfristiga skulder 4 987 590 4 290 020 4 738 900 4 415 440
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 8 198 110 7 950 500 6 895 190 6 412 320

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 493 461 398 365
Löner till styrelse & VD 1 696 1 996 1 856 1 796
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 264 819 222 168 186 750 166 472
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 112 747 101 988 83 987 77 080
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 5 229 5 126 5 034 4 912
Summa ansvarsförbindelser 5 229 5 126 5 034 4 912
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 45,91 % 37,71 % 30,20 % 31,28 %
Soliditet (%) 15,02 % 16,58 % 16,87 % 8,68 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,08 % 14,79 % 63,20 % 57,65 %
Riskbuffert (%) 0,90 % 2,43 % 10,64 % 5,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,25 % 3,86 % 14,69 % 6,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 541 486 474 461
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!