Nyckeltal för Visit Skåne AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 76 568 90 558 86 053 84 955
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 76 568 90 558 86 053 84 955
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 72 712 86 212 82 517 81 573
Personalkostnader 4 133 4 149 3 296 3 268
Avskrivningar 26 0 0 0
Summa rörelsekostnader -76 871 -90 361 -85 813 -84 841
Rörelseresultat -303 197 241 114
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -146 112 127 39
Skatt 0 25 29 11
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -370 137 172 57
Årets resultat -146 88 99 28
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 4 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 70 0 0 0
Externa räntekostnader 2 59 69 57
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -370 137 172 57
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 224 -25 -45 -18
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 52 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 52 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 900 3 900 3 900 3 900
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 952 3 900 3 900 3 900

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 430 1 974 1 614
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 827 1 533 1 509 3 976
Övriga kortfristiga fordringar 213 3 587 2 726 243
Summa kortfristiga fordringar 1 040 5 550 6 209 5 833
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 040 5 550 6 209 5 833
Summa tillgångar 4 991 9 450 10 109 9 733

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 498 410 312 284
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -146 88 99 28
Summa fritt eget kapital 352 498 411 312
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 352 1 498 1 411 1 312
Summa obeskattade reserver 0 224 199 155
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 3 900
Övriga långfristiga skulder 0 3 900 3 900 0
Summa långfristiga skulder 0 3 900 3 900 3 900
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 259 702 375 594
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 404 1 771 1 615 1 592
Övriga kortfristiga skulder 976 1 355 2 609 2 180
Summa kortfristiga skulder 3 639 3 828 4 599 4 366
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 4 991 9 450 10 109 9 733

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4 4 3 4
Löner till styrelse & VD 851 934 743 652
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 142 1 976 1 672 1 596
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 034 1 130 833 943
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 28,58 % 144,98 % 135,01 % 133,60 %
Soliditet (%) 27,09 % 17,60 % 15,41 % 14,65 %
Avkastning på eget kapital (%) -27,37 % 8,24 % 11,04 % 4,00 %
Riskbuffert (%) -7,95 % 1,32 % 1,58 % 0,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,58 % 0,09 % 0,12 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 748 728 805 562
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!

Koncernredovisning för Visit Skåne AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 129 960 108 737 114 887 128 388
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 129 960 108 737 114 887 128 388
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 76 697 59 020 65 128 76 471
Personalkostnader 52 607 49 171 49 300 51 323
Avskrivningar 19 34 35 42
Summa rörelsekostnader -129 323 -108 225 -114 463 -127 836
Rörelseresultat 638 511 424 553
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 513 375 163 428
Skatt 156 135 162 213
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 513 375 163 428
Årets resultat 357 240 2 216
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 125 137 160 125
Övriga finansiella kostnader 0 0 100 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 513 375 163 428
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 5 24 58 93
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 24 58 93
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 100
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 100
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 5 24 58 193

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 2 233 3 148 2 971 4 992
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 533 1 509 29 441 22 728
Övriga kortfristiga fordringar 44 831 45 239 7 158 12 568
Summa kortfristiga fordringar 48 597 49 896 39 570 40 288
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 48 597 49 896 39 570 40 288
Summa tillgångar 48 602 49 920 39 628 40 481

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 880 1 636 1 634 1 418
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 357 240 2 216
Summa fritt eget kapital 2 237 1 876 1 636 1 634
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 3 237 2 876 2 636 2 634
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 136 119 97 108
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 3 900 3 900
Övriga långfristiga skulder 3 900 3 900 0 0
Summa långfristiga skulder 3 900 3 900 3 900 3 900
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 19 470 15 889 12 026 15 141
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 21 860 27 135 20 969 18 697
Summa kortfristiga skulder 41 330 43 024 32 995 33 838
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 48 602 49 920 39 628 40 481

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 71 68 68 76
Löner till styrelse & VD 5 352 5 325 5 146 5 181
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 31 333 28 573 27 705 29 497
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 14 870 14 179 14 950 14 898
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 38 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 3 997
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 117,58 % 115,97 % 119,93 % 119,06 %
Soliditet (%) 6,66 % 5,76 % 6,65 % 6,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,85 % 13,04 % 6,18 % 16,25 %
Riskbuffert (%) 1,04 % 0,73 % 0,36 % 1,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,30 % 0,22 % -0,08 % 0,24 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 517 499 483 456
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!