Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Visio Exploatering AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 373
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 183 0 0 396 656
Total omsättning 183 0 0 397 029
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 169 1 451 841 1 726
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -169 -1 451 -841 -1 726
Rörelseresultat 14 -1 611 -1 001 395 004
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 14 -1 864 -3 105 370 122
Skatt 186 10 343 0 84 138
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 -1 864 -3 105 370 122
Årets resultat -172 -10 350 1 285 984
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -12 338
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 11
Räntekostnader till koncernföretag 0 245 2 104 10 608
Externa räntekostnader 0 8 0 1 947
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 -1 864 -3 105 370 122
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 1 857 3 106 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 234 538 234 538 360 595 360 594
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 234 538 234 538 360 595 360 594
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -12 338
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 149 493 149 496 159 839 159 839
Summa finansiella anläggningstillgångar 149 493 149 496 159 839 159 839
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 384 031 384 034 520 434 520 433

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 504 900
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 114 353 115 407 3 106 0
Övriga kortfristiga fordringar 862 12 786 1
Summa kortfristiga fordringar 115 215 115 419 3 892 504 901
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 115 215 115 419 3 892 504 901
Summa tillgångar 499 246 499 453 524 326 1 025 330

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 600 1 600 1 600 1 600
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 600 1 600 1 600 1 600
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 496 320 506 670 506 669 220 685
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -172 -10 350 1 285 984
Summa fritt eget kapital 496 148 496 320 506 670 506 669
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 497 748 497 920 508 270 508 269
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 61
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 14 13 15 140 515 403
Övriga kortfristiga skulder 1 484 1 520 916 1 601
Summa kortfristiga skulder 1 498 1 533 16 056 517 065
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 499 246 499 453 524 326 1 025 330

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 7 691,26 % 7 528,96 % 24,24 % 97,65 %
Soliditet (%) 99,70 % 99,69 % 96,94 % 49,57 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % -0,37 % -0,61 % 72,82 %
Riskbuffert (%) 0,00 % -16,83 % -13,30 % 34,89 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 95 862,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0