Koncernredovisning för Visiba Group AB

Information 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 82 284 58 856
Aktiverat arbete för egen räkning 9 991 6 912
Övriga rörelseintäkter 197 158
Total omsättning 92 472 65 926
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 48 311 29 590
Personalkostnader 65 729 53 331
Avskrivningar 3 139 2 625
Summa rörelsekostnader -117 179 -85 546
Rörelseresultat -24 706 -19 619
Resultat 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -23 791 -20 958
Skatt 29 414
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -23 791 -20 958
Årets resultat -23 820 -21 372
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 1 264 30
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 316 452
Övriga finansiella kostnader 33 917
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -23 791 -20 958
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 30 319 23 097
Patent, licenser mm 2 476 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 32 795 23 097
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 774 1 659
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 774 1 659
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 337 6 134
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 337 6 134
2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 39 906 30 890

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12
Kundfordringar 7 259 9 566
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 467 5 693
Summa kortfristiga fordringar 12 726 15 259
Kassa och bank 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 21 859 55 604
2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 34 585 70 863
Summa tillgångar 74 491 101 753

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12
Aktiekapital 737 737
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 71 142
Summa bundet eget kapital 737 71 879
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 70 646 21 982
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -23 820 -21 372
Summa fritt eget kapital 46 826 610
2021-12 2020-12
Summa eget kapital 47 563 72 489
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 923 4 992
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 2 923 4 992
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 325 2 493
Leverantörsskulder 4 887 4 097
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 16 794 17 682
Summa kortfristiga skulder 24 006 24 272
2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 74 491 101 753

Noter

2021-12 2020-12
Antal anställda 74 52
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 45 102 34 122
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 18 196 12 962
2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 12 550 12 550
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 12 550 12 550
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 6 000 6 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 144,07 % 291,95 %
Soliditet (%) 63,85 % 71,24 %
Avkastning på eget kapital (%) -50,02 % -28,91 %
Riskbuffert (%) -32,77 % -23,93 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -29,34 % -37,93 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 609 656
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 73 962 51 790 15 956 11 393
Aktiverat arbete för egen räkning 9 991 6 912 3 942 7 850
Övriga rörelseintäkter 2 968 79 0 0
Total omsättning 86 921 58 781 19 898 19 243
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 24 567 24 567 18 844 16 658
Personalkostnader 49 058 49 058 29 175 18 737
Avskrivningar 2 843 2 077 1 262 1 057
Summa rörelsekostnader -76 468 -75 702 -49 281 -36 452
Rörelseresultat 0 -16 921 -29 383 -17 208
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 0 -17 309 -29 581 -17 495
Skatt 0 0 0 -3 315
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 -17 309 -29 581 -17 495
Årets resultat 0 -17 309 -29 581 -14 180
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 2 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 323 389 197 287
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 -17 309 -29 581 -17 495
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 30 319 23 097 18 262 15 577
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 30 319 23 097 18 262 15 577
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 151 173 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 151 173 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 19 494 10 691 5 651 3 889
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 184 6 135 6 134 6 134
Summa finansiella anläggningstillgångar 28 707 17 355 12 315 10 553
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 59 177 40 624 30 577 26 130

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 6 185 7 640 6 377 1 985
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 771 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 064 5 288 2 048 1 113
Summa kortfristiga fordringar 14 020 12 928 8 425 3 098
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 16 959 53 250 3 677 6 640
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 30 978 66 178 12 102 9 738
Summa tillgångar 90 156 106 802 42 678 35 868

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 737 737 123 102
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 30 319 19 293 14 459 11 774
Summa bundet eget kapital 31 056 20 030 14 582 11 876
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 49 784 78 119 40 676 28 157
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -16 629 -17 309 -29 581 -14 180
Summa fritt eget kapital 33 155 60 810 11 095 13 977
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 64 211 80 840 25 677 25 853
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 922 4 383 3 895 2 094
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 999 999 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 921 5 382 3 895 2 094
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 724 1 428 688 1 356
Leverantörsskulder 4 594 3 508 2 313 1 247
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 15 706 15 644 10 107 5 318
Summa kortfristiga skulder 22 024 20 580 13 108 7 921
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 90 156 106 802 42 678 35 868

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 66 46 45 23
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 39 013 30 503 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 17 127 12 451 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 12 550 12 550 8 660 5 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 12 550 12 550 8 660 5 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 6 000 6 000 4 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 140,66 % 321,56 % 92,33 % 122,94 %
Soliditet (%) 71,22 % 75,69 % 60,16 % 72,08 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % -21,41 % -115,20 % -67,67 %
Riskbuffert (%) -0,89 % -17,34 % -70,01 % -50,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,44 % -34,17 % -186,63 % -156,08 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 591 663 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!