Nyckeltal för Virtual Star Studios AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 907 3 779 1 110
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 47
Total omsättning 4 907 3 779 1 157
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 358 2 636 880
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 917 842 529
Personalkostnader 1 157 285 1
Avskrivningar 96 83 78
Summa rörelsekostnader -4 528 -3 846 -1 488
Rörelseresultat 379 -74 -332
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 370 -74 -332
Skatt 79 3 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 370 -74 -332
Årets resultat 291 333 -332
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 9 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 370 -74 -332
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 410 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 165 236 216
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 428 453 403
Summa materiella anläggningstillgångar 593 689 619
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 593 689 619

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 3
Summa varulager 0 0 3
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 1 169 275 184
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 9 196 46
Summa kortfristiga fordringar 1 178 471 230
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 497 17 83
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 675 488 316
Summa tillgångar 2 268 1 176 935

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 1 -332 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 291 333 -332
Summa fritt eget kapital 292 1 -332
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 342 51 -282
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 291 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 291 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 187 106 138
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 391 909
Övriga kortfristiga skulder 1 449 628 170
Summa kortfristiga skulder 1 636 1 125 1 217
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 2 268 1 176 935

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 1 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 102,38 % 43,38 % 25,72 %
Soliditet (%) 15,08 % 4,34 % -30,16 %
Avkastning på eget kapital (%) 108,19 % -145,10 % 117,73 %
Riskbuffert (%) 16,24 % -6,29 % -35,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,36 % -1,96 % -29,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord