Nyckeltal för Vinkällaren Grappe Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 673 13 541 9 758 10 165
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 202 13 81 15
Total omsättning 14 875 13 554 9 839 10 180
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 328 1 626 393 1 006
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 985 4 749 3 568 3 618
Personalkostnader 5 321 3 990 3 557 3 778
Avskrivningar 263 332 271 268
Summa rörelsekostnader -12 897 -10 697 -7 789 -8 670
Rörelseresultat 1 973 2 857 2 050 1 508
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 1 437 2 370 1 752 1 339
Skatt 176 223 91 16
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 717 2 720 1 884 1 339
Årets resultat 511 747 271 3
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 8 10 1 12
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 264 147 167 181
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 717 2 720 1 884 1 339
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag -750 -1 400 -1 390 -1 320
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -280 -350 -132 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 779 374 536 216
Inventarier 1 087 1 126 1 296 1 379
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 326 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 192 1 500 1 832 1 595
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 800 2 800 2 800 2 800
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 903 4 903 4 903 4 903
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 803 7 868 7 903 7 903
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 9 994 9 368 9 735 9 498

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 859 908 869 880
Summa varulager 859 908 869 880
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 990 855 503 635
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 251 489 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 528 515 456 465
Summa kortfristiga fordringar 1 769 1 859 959 1 100
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 891 553 471 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 3 519 3 320 2 300 1 979
Summa tillgångar 13 513 12 688 12 035 11 477

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 4 489 3 741 2 715 2 713
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 511 747 271 3
Summa fritt eget kapital 5 000 4 488 2 986 2 716
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 5 120 4 608 3 106 2 836
Summa obeskattade reserver 1 050 770 420 288
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 027 5 272 5 517 5 981
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 5 027 5 272 5 517 5 981
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 245 245 245 225
Leverantörsskulder 422 307 321 216
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 1 376 577
Övriga kortfristiga skulder 1 650 1 485 1 049 1 355
Summa kortfristiga skulder 2 317 2 037 2 991 2 373
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 13 513 12 688 12 035 11 477

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 8 7 7 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 1 350 1 350 1 350 1 350
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 4 903 4 903 490 4 903
Summa säkerheter 6 253 6 253 1 840 6 253
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 350 350 350 350
Summa ansvarsförbindelser 350 350 350 350
Beviljad checkräkningskredit 1 000 1 000 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 260
Utdelning 500 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 114,80 % 118,41 % 47,81 % 46,35 %
Soliditet (%) 43,62 % 40,79 % 28,38 % 26,56 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,13 % 52,56 % 55,16 % 43,93 %
Riskbuffert (%) 11,20 % 20,64 % 15,10 % 11,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,90 % 19,00 % 17,60 % 11,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!