Nyckeltal för Vindparken Förvaltning i Rö AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 4 689 1 518 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 4 689 1 518 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 242 2 112 798 583
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 242 -2 112 -798 -583
Rörelseresultat -1 242 2 577 721 -583
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -613 91 087 533 3 902
Skatt 0 440 84 229
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 388 91 737 658 3 902
Årets resultat -613 90 547 168 323
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 18 0 0 6
Externa ränteintäkter 0 91 217 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 3 0
Övriga finansiella kostnader 1 243 2 057 60 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 388 91 737 658 3 902
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 -100 -282 -3 350
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 775 -650 -125 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 114 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 969 1 740 3 541 3 218
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 969 1 740 3 541 3 218

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 1 502 871
Övriga kortfristiga fordringar 356 165 156 6
Summa kortfristiga fordringar 356 165 1 658 877
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 43 333 90 474 5 022 22
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 43 689 90 640 6 680 900
Summa tillgångar 45 658 92 380 10 221 4 117

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 46 072 525 358 35
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -613 90 547 168 323
Summa fritt eget kapital 45 459 91 072 526 358
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 45 559 91 172 626 458
Summa obeskattade reserver 0 775 125 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 17 77
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 79 100 4 432 3 350
Övriga kortfristiga skulder 20 332 5 022 232
Summa kortfristiga skulder 99 432 9 471 3 659
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 45 658 92 380 10 221 4 117

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 35 000 45 000 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 44 130,30 % 20 981,25 % 70,53 % 24,57 %
Soliditet (%) 99,78 % 99,31 % 7,03 % 11,12 %
Avkastning på eget kapital (%) -3,05 % 99,99 % 91,63 % 851,97 %
Riskbuffert (%) -1 255,87 % -221,99 % 6,39 % 94,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 1 912,56 % 39,20 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!