Nyckeltal för Vestmannalast AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 45 886 48 069 54 023 50 621
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 902 1 327 1 174 663
Total omsättning 46 788 49 396 55 197 51 284
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 16 949 18 591 19 591 16 071
Personalkostnader 20 646 22 641 25 949 24 651
Avskrivningar 4 678 4 318 5 093 4 913
Summa rörelsekostnader -42 273 -45 550 -50 633 -45 635
Rörelseresultat 4 515 3 846 4 445 5 649
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 1 857 4 877 12 484 4 616
Skatt 152 254 2 524 911
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 421 6 958 4 543 5 600
Årets resultat 1 705 4 623 9 960 3 704
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 200 3 550 400 400
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 105 7 6 10
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 399 444 308 460
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 421 6 958 4 543 5 600
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 564 -2 081 7 941 -984
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 23 524 15 887 14 360 18 957
Inventarier 232 2 8 13
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 23 756 15 889 14 368 18 970
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 200 3 550 400 400
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 977 1 858 1 763 1 688
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 156 8 037 7 942 7 867
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 31 912 23 926 22 310 26 837

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 5 626 5 943 8 689 6 284
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 602 935 697 930
Övriga kortfristiga fordringar 3 646 628 1 188 1 470
Summa kortfristiga fordringar 9 874 7 506 10 574 8 684
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 079 8 903 6 159 7 503
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 13 953 16 408 16 732 16 188
Summa tillgångar 45 866 40 334 39 042 43 024

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 558 6 348 4 578 2 074
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 705 4 623 9 960 3 704
Summa fritt eget kapital 2 263 10 971 14 538 5 778
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 2 383 11 091 14 658 5 898
Summa obeskattade reserver 8 468 5 904 3 823 11 764
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 16 880 9 522 8 025 12 320
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 5 008 1 994 0 0
Summa långfristiga skulder 21 888 11 516 8 025 12 320
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 4 677 2 998 2 748 4 691
Leverantörsskulder 1 078 742 1 270 1 306
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 115 42
Övriga kortfristiga skulder 7 372 8 083 8 403 7 003
Summa kortfristiga skulder 13 127 11 823 12 536 13 042
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 45 866 40 334 39 042 43 024

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 37 44 44 51
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 3 162 3 162 3 162 3 162
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 15 679 13 528 11 348 15 842
Summa säkerheter 18 841 16 690 14 510 19 004
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 1 200
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 106,29 % 138,79 % 133,48 % 124,11 %
Soliditet (%) 18,80 % 38,29 % 44,76 % 33,86 %
Avkastning på eget kapital (%) 51,26 % 45,06 % 26,00 % 38,44 %
Riskbuffert (%) 8,93 % 16,57 % 11,00 % 12,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,59 % 13,55 % 7,84 % 10,15 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord