Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Verisure Topholding 2 AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 0 0
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 0 0
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader 0 0
Rörelseresultat 0 0
Resultat 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 3 634 554 9 387 940
Skatt 0 1 448
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 3 645 580 9 387 940
Årets resultat 3 634 560 9 386 490
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 646 270 9 442 260
Ränteintäkter från koncernföretag 11 015 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 11 719 60 929
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 645 580 9 387 940
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -11 026 0
Balansräkning 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 646 270 9 442 260
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 24 988 000 19 353 200
2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 24 988 000 19 353 200

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 9 442 260
Övriga kortfristiga fordringar 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 9 442 260
Kassa och bank 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 155 60
2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 155 9 442 320
Summa tillgångar 24 988 200 28 795 500

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12
Aktiekapital 72 60
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 72 60
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 18 956 600 18 407 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 3 634 560 9 386 490
Summa fritt eget kapital 22 591 160 27 793 490
2018-12 2017-12
Summa eget kapital 22 591 200 27 793 600
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 395 230 1 000 470
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 2 395 230 1 000 470
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 738 1 457
Summa kortfristiga skulder 1 738 1 457
2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 24 988 200 28 795 500

Noter

2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 8,92 % 648 065,89 %
Soliditet (%) 90,41 % 96,52 %
Avkastning på eget kapital (%) 16,14 % 33,78 %
Riskbuffert (%) 14,15 % 26,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Läs mer.