Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Verisure Logistics AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 958 200 877 221 806 399 649 529
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 958 200 877 221 806 399 649 529
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 839 610 758 058 602 881
Handelsvaror 897 287 0 0 0
Övriga externa kostnader 18 955 19 996 19 363 20 498
Personalkostnader 15 446 15 799 12 099 10 799
Avskrivningar 4 849 3 933 3 675 2 502
Summa rörelsekostnader -936 537 -879 338 -793 195 -636 680
Rörelseresultat 21 663 -2 117 13 204 12 849
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 14 590 -6 056 11 424 10 328
Skatt -156 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 137 -5 911 10 995 10 346
Årets resultat -5 377 -44 -74 -22
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 3 5
Räntekostnader till koncernföretag 4 743 3 794 2 193 2 496
Externa räntekostnader 16 0 19 12
Övriga finansiella kostnader 2 767 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 137 -5 911 10 995 10 346
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -20 123 6 012 -11 498 -10 350
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 453 -145 429 -18
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 88
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 88
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 7 661 10 023 7 876 6 521
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 661 10 023 7 876 6 521
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 156 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 156 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 7 817 10 023 7 876 6 609

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 218 761 167 595 123 449 114 663
Summa varulager 218 761 167 595 123 449 114 663
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 546 55 295
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 118 947 78 622 84 322 66 660
Övriga kortfristiga fordringar 4 097 134 101 131
Summa kortfristiga fordringar 123 044 79 302 84 478 67 086
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 341 805 246 897 207 927 181 749
Summa tillgångar 349 622 256 920 215 803 188 358

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 43 43 43 43
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 5 377 44 74 22
Årets resultat -5 377 -44 -74 -22
Summa fritt eget kapital 43 43 43 43
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 143 143 143 143
Summa obeskattade reserver 0 454 309 738
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 1 330 857 473
Summa långfristiga skulder 0 1 330 857 473
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 167 074 154 334 160 666 118 342
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 164 880 79 318 32 760 44 916
Övriga kortfristiga skulder 17 525 21 341 21 068 23 746
Summa kortfristiga skulder 349 479 254 993 214 494 187 004
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 349 622 256 920 215 803 188 358

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 21 19 16 15
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 10 147 9 946 7 867 7 027
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 913 4 816 3 857 3 477
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 35,21 % 31,10 % 39,38 % 35,87 %
Soliditet (%) 0,04 % 0,19 % 0,17 % 0,36 %
Avkastning på eget kapital (%) 9 886,01 % -1 237,65 % 2 965,75 % 1 506,17 %
Riskbuffert (%) 4,04 % -2,30 % 5,09 % 5,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,69 % -1,11 % 1,09 % 1,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 483 523 492 468