Nyckeltal för Veddö Hamn Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 495 1 352 1 333 1 420
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 0 0
Total omsättning 1 495 1 353 1 333 1 420
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 073 670 587 682
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 260 260 252 321
Summa rörelsekostnader -1 333 -930 -839 -1 003
Rörelseresultat 163 422 495 418
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -79 184 262 128
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -79 184 262 128
Årets resultat -79 184 262 128
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 242 238 233 290
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -79 184 262 128
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 16 639 16 881 17 123 17 366
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 44 62 37 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 421 421 421 363
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 17 104 17 364 17 581 17 729
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 17 104 17 364 17 581 17 729

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 3 4 59
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 476 1 374 1 269 1 164
Övriga kortfristiga fordringar 29 31 47 4
Summa kortfristiga fordringar 1 506 1 408 1 320 1 227
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 67 66 5 10
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 572 1 474 1 325 1 236
Summa tillgångar 18 676 18 838 18 907 18 966

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 14 14 14 14
Summa bundet eget kapital 114 114 114 114
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 5 157 4 973 4 711 4 583
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -79 184 262 128
Summa fritt eget kapital 5 078 5 157 4 973 4 711
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 5 192 5 271 5 087 4 825
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 11 599 12 147 12 734 13 246
Övriga långfristiga skulder 700 700 700 700
Summa långfristiga skulder 12 299 12 847 13 434 13 946
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 40 90 136 33
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 090 605 225 130
Övriga kortfristiga skulder 56 25 25 32
Summa kortfristiga skulder 1 186 720 386 195
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 18 676 18 838 18 907 18 966

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 25 000 25 000 25 000 25 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 25 000 25 000 25 000 25 000
Villkorat aktieägartillskott 6 455 6 455 6 455 6 455
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 6 455 6 455 6 455 6 455
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 132,63 % 204,72 % 343,26 % 634,36 %
Soliditet (%) 27,80 % 27,98 % 26,91 % 25,44 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,52 % 3,49 % 5,15 % 2,65 %
Riskbuffert (%) -0,92 % 0,49 % 0,93 % 0,15 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -21,47 % -3,99 % 2,18 % -11,41 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!