Nyckeltal för Vassard Wealth Management & Insurance AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 455 4 837 4 134 3 151
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 8 10 0
Total omsättning 4 455 4 845 4 144 3 151
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 750 567 630 489
Personalkostnader 1 818 1 860 1 856 2 381
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 568 -2 427 -2 486 -2 870
Rörelseresultat 1 886 2 419 1 659 280
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 886 2 419 1 659 275
Skatt 394 502 355 11
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 886 2 419 1 659 275
Årets resultat 1 492 1 916 1 304 14
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 886 2 419 1 659 275
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 -250
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 6
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 6

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 214 0 105
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 690
Övriga kortfristiga fordringar 1 596 1 166 1 102 750
Summa kortfristiga fordringar 1 596 1 380 1 102 1 545
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 474 1 178 1 352 66
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 070 2 559 2 453 1 612
Summa tillgångar 2 070 2 559 2 453 1 618

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 157 241 937 923
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 492 1 916 1 304 14
Summa fritt eget kapital 1 649 2 157 2 241 937
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 699 2 207 2 291 987
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 35 21 2 33
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 335 331 160 597
Summa kortfristiga skulder 370 352 162 630
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 070 2 559 2 453 1 618

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 1 695
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 648
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 500 2 000 2 000 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 559,46 % 726,70 % 1 514,81 % 255,71 %
Soliditet (%) 82,08 % 86,24 % 93,40 % 61,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 111,01 % 109,61 % 72,41 % 27,86 %
Riskbuffert (%) 91,11 % 94,53 % 67,63 % 16,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 42,33 % 50,01 % 40,13 % 8,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 565
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Vassard Wealth Management & Insurance AB har 3 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord