Nyckeltal för Varplöse Gård AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 593 9 011 8 655 7 887
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 185 1 701 1 652 1 995
Total omsättning 16 778 10 712 10 307 9 882
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 5 674 3 660 2 093 2 390
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 178 3 947 2 794 2 792
Personalkostnader 1 769 1 643 1 527 1 017
Avskrivningar 1 566 1 558 1 534 1 201
Summa rörelsekostnader -14 187 -10 808 -7 948 -7 400
Rörelseresultat 2 590 -96 2 358 2 482
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 1 240 1 341 1 386 1 150
Skatt 150 260 266 238
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 574 -90 2 361 2 385
Årets resultat 1 091 1 082 1 121 912
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 49 30 14 13
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 235 158 161 177
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 574 -90 2 361 2 385
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 334 1 431 -975 -1 235
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 12 523 13 963 14 236 15 173
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 47 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 164 1 290 1 305 1 420
Summa materiella anläggningstillgångar 13 734 15 253 15 541 16 593
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 580 1 360 1 200 377
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 15 314 16 613 16 742 16 971

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 112 682 59 203
Summa varulager 112 682 59 203
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 1 046 512 265 2 529
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 923 3 154 5 685 1 021
Övriga kortfristiga fordringar 2 024 983 732 1 076
Summa kortfristiga fordringar 7 993 4 649 6 682 4 626
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 1 042 1 030 1 023 1 014
Summa kassa och bank 136 373 286 685
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 9 283 6 735 8 050 6 527
Summa tillgångar 24 597 23 348 24 791 23 498

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 6 971 5 889 4 769 3 857
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 091 1 082 1 121 912
Summa fritt eget kapital 8 062 6 971 5 890 4 769
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 8 112 7 021 5 940 4 819
Summa obeskattade reserver 10 837 9 503 10 934 9 960
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 508 950 1 388 2 243
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 925 3 150 3 150 2 842
Summa långfristiga skulder 3 433 4 100 4 538 5 085
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 438 438 855 1 830
Leverantörsskulder 1 287 1 289 1 044 859
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 490 997 1 480 946
Summa kortfristiga skulder 2 215 2 724 3 379 3 635
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 24 597 23 348 24 791 23 498

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 5 5 4 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 890 2 101 3 600 3 904
Summa säkerheter 2 390 2 601 4 100 4 404
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 367,00 % 184,36 % 206,21 % 146,11 %
Soliditet (%) 65,45 % 60,07 % 56,47 % 51,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,99 % -0,64 % 16,87 % 19,61 %
Riskbuffert (%) 8,65 % -1,40 % 8,68 % 9,34 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 16,03 % -2,75 % 25,42 % 28,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!