Nyckeltal för Varbergs Revisionsbyrå Aktiebolag

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 16 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 36 852 26 848 26 196 24 418
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 645 125 135 114
Total omsättning 37 497 26 973 26 331 24 532
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 278 1 851 1 879 1 588
Övriga externa kostnader 4 817 3 047 3 236 3 564
Personalkostnader 25 382 18 770 16 940 16 629
Avskrivningar 309 322 308 345
Summa rörelsekostnader -33 786 -23 990 -22 363 -22 126
Rörelseresultat 3 711 2 983 3 896 2 405
Resultat 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 3 811 2 979 3 971 2 522
Skatt 608 536 870 449
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 551 2 881 3 824 2 324
Årets resultat 2 192 1 932 3 102 1 497
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 20 1 5 2
Räntekostnader till koncernföretag 176 100 69 82
Externa räntekostnader 4 3 7 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 551 2 881 3 824 2 324
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag -1 010 -510 0 -577
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 260 98 147 198
Balansräkning 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 680 783 896 867
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 680 783 896 867
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 10 10 22
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 10 10 22
2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 690 793 906 889

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 3 788 3 485 2 083 2 777
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 11 88 78
Övriga kortfristiga fordringar 3 960 8 484 6 879 6 439
Summa kortfristiga fordringar 7 748 11 980 9 050 9 294
Kassa och bank 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 664 1 359 3 369 1 802
2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 13 411 13 340 12 419 11 096
Summa tillgångar 14 102 14 132 13 325 11 985

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 1 061 1 028 1 927 1 630
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 192 1 932 3 102 1 497
Summa fritt eget kapital 3 253 2 960 5 029 3 127
2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 3 853 3 560 5 629 3 727
Summa obeskattade reserver 0 260 358 505
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 4 505 3 560 1 298 2 309
Övriga långfristiga skulder 87 94 85 62
Summa långfristiga skulder 4 592 3 654 1 383 2 371
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 826 772 255 358
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 27 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 804 5 886 5 701 5 025
Summa kortfristiga skulder 5 657 6 658 5 956 5 383
2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 14 102 14 132 13 325 11 985

Noter

2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 27 27 27 25
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 3 500 3 500 3 500 3 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 500 3 500 3 500 3 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 2 000 2 000 2 000 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 200 1 900 4 000 1 200
2023-08 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 237,09 % 200,35 % 208,51 % 206,13 %
Soliditet (%) 27,32 % 26,55 % 44,22 % 34,20 %
Avkastning på eget kapital (%) 92,16 % 76,79 % 64,89 % 56,69 %
Riskbuffert (%) 24,70 % 20,12 % 28,25 % 19,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,15 % 10,35 % 14,31 % 9,18 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Varbergs Revisionsbyrå Aktiebolag har 2 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord