Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Varbergs Revisionsbyrå Aktiebolag

Information 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 24 418 21 292 21 702 22 292
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 114 63 2 138
Total omsättning 24 532 21 355 21 704 22 430
Rörelsens kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 588 1 339 1 653 1 658
Övriga externa kostnader 3 564 3 230 3 960 3 330
Personalkostnader 16 629 14 059 14 607 13 543
Avskrivningar 345 313 345 243
Summa rörelsekostnader -22 126 -18 941 -20 565 -18 774
Rörelseresultat 2 405 2 380 1 140 3 556
Resultat 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat före skatt 2 522 3 150 1 168 3 430
Skatt 449 688 266 756
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 324 2 359 1 097 3 563
Årets resultat 1 497 2 309 770 2 549
Jämförelsestörande poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 5
Ränteintäkter från koncernföretag 0 2 5 0
Externa ränteintäkter 2 7 4 22
Räntekostnader till koncernföretag 82 19 40 8
Externa räntekostnader 1 12 12 12
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 324 2 359 1 097 3 563
Bokslutsdispositioner 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Koncernbidrag -577 -153 -132 -126
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 198 791 71 -133
Balansräkning 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 867 996 1 432 1 777
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 867 996 1 432 1 777
Finansiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 5
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 8 5 945
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 22 67 10 10
Summa finansiella anläggningstillgångar 22 75 15 955
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa anläggningstillgångar 889 1 071 1 447 2 733

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kundfordringar 2 777 1 243 1 732 3 261
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 78 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 439 5 102 5 175 4 441
Summa kortfristiga fordringar 9 294 6 345 6 907 7 702
Kassa och bank 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 802 4 407 1 647 1 315
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa omsättningstillgångar 11 096 10 753 8 554 9 017
Summa tillgångar 11 985 11 824 10 001 11 750

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserat resultat 1 630 2 321 1 551 1 502
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 497 2 309 770 2 549
Summa fritt eget kapital 3 127 4 630 2 321 4 051
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital 3 727 5 230 2 921 4 651
Summa obeskattade reserver 505 703 1 495 1 566
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 309 647 910 202
Övriga långfristiga skulder 62 50 48 55
Summa långfristiga skulder 2 371 697 958 257
Kortfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 358 278 402 359
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 025 4 917 4 225 4 917
Summa kortfristiga skulder 5 383 5 195 4 627 5 276
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital och skulder 11 985 11 824 10 001 11 750

Noter

2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Antal anställda 25 20 20 20
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Företagsinteckningar 3 500 3 500 3 500 3 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 500 3 500 3 500 3 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 2 000 2 000 2 000 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 200 3 000 0 2 500
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kassalikviditet (%) 206,13 % 206,97 % 184,87 % 170,91 %
Soliditet (%) 34,20 % 48,61 % 40,22 % 49,41 %
Avkastning på eget kapital (%) 56,69 % 41,04 % 27,27 % 61,38 %
Riskbuffert (%) 19,03 % 19,70 % 10,62 % 30,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,18 % 10,93 % 4,82 % 15,89 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0