Nyckeltal för Vandalay Music Industries Aktiebolag

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 423 10 171 8 200 7 820
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 170 0
Total omsättning 12 423 10 171 8 370 7 820
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 1 377 0 0
Övriga externa kostnader 2 816 1 402 2 935 2 030
Personalkostnader 2 752 3 344 2 463 2 138
Avskrivningar 74 40 52 50
Summa rörelsekostnader -5 642 -6 163 -5 450 -4 218
Rörelseresultat 6 780 4 009 2 921 3 603
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 2 687 3 760 3 913 3 970
Skatt 289 2 086 1 095 798
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 275 4 800 4 020 4 370
Årets resultat 2 399 1 674 2 819 3 172
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 115 4 557 1 151 1 216
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 686 1 449
Övriga finansiella kostnader 3 618 3 080 50 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 275 4 800 4 020 4 370
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -588 -1 040 -107 -400
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 334 254 157 209
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 334 254 157 209
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 693 3 678 4 733 6 773
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 21 685 25 980 20 182 15 015
Summa finansiella anläggningstillgångar 25 698 29 978 25 235 22 108
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 26 032 30 231 25 393 22 318

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 108 154 75 625
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 433 3 644 2 391 1 884
Summa kortfristiga fordringar 4 541 3 798 2 466 2 509
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 4 586 3 497 9 323 8 774
Summa kassa och bank 6 998 3 775 1 660 3 191
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 16 126 11 070 13 449 14 474
Summa tillgångar 42 158 41 301 38 841 36 792

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 30 104 29 630 27 761 25 389
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 399 1 674 2 819 3 172
Summa fritt eget kapital 32 503 31 304 30 580 28 561
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 32 623 31 424 30 700 28 681
Summa obeskattade reserver 8 808 8 220 7 180 7 073
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 209 138 155 157
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 518 1 519 806 881
Summa kortfristiga skulder 727 1 657 961 1 038
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 42 158 41 301 38 841 36 792

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 1 200 950 800
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 1 587,21 % 457,03 % 429,34 % 549,13 %
Soliditet (%) 92,78 % 90,75 % 92,66 % 92,12 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,37 % 12,81 % 11,17 % 12,89 %
Riskbuffert (%) -102,59 % -77,88 % 8,69 % -2,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,78 % 10,17 % 48,40 % 50,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!