Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 361 260 3 274 130 3 089 930 3 243 100
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 113 346
Övriga rörelseintäkter 198 911 266 150 130 650 68 734
Total omsättning 3 560 171 3 540 280 3 220 580 3 425 180
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 663 790 1 545 120 1 502 260 1 557 280
Personalkostnader 1 686 840 1 770 450 1 693 140 1 766 340
Avskrivningar 209 362 257 553 243 589 175 225
Summa rörelsekostnader -3 559 992 -3 573 123 -3 438 989 -3 498 845
Rörelseresultat 181 -32 842 -218 403 -73 662
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -37 401 -58 977 -57 010 -97 730
Skatt 0 28 620 -324 -18 047
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -37 401 -58 977 -260 738 -97 730
Årets resultat -33 716 -87 811 -41 594 -64 952
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -22 728 -33 100 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 432 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 21 100 0 13
Räntekostnader till koncernföretag 14 105 14 017 20 189 21 038
Externa räntekostnader 303 160 22 450 1 390
Övriga finansiella kostnader 881 0 0 1 653
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -37 401 -58 977 -260 738 -97 730
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 3 685 -214 15 092 14 731
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 203 728 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 53 178 95 053 110 892 129 864
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 2 496 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 5 105 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 55 674 95 053 115 997 129 864
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 598 934 789 643 910 947 28 577
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 6 734 17 390
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 955 930
Summa materiella anläggningstillgångar 598 934 789 643 917 681 1 001 897
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -22 728 -33 100 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 19 219 21 698 59 974 55 280
Summa finansiella anläggningstillgångar 68 039 103 246 191 622 226 928
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 722 647 987 942 1 225 300 1 358 690

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 49 493 68 799 69 012 65 874
Summa varulager 49 493 68 799 69 012 65 874
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 105 718 233 904 168 445 168 137
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 908 8 827 249 434 15 936
Övriga kortfristiga fordringar 157 446 183 719 108 310 132 496
Summa kortfristiga fordringar 274 072 426 450 526 189 316 569
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 323 565 495 249 595 201 382 443
Summa tillgångar 1 046 210 1 483 190 1 820 500 1 741 130

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 37 502 67 874 106 461 112 511
Summa bundet eget kapital 47 502 77 874 116 461 122 511
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 168 141 225 580 -76 414 -17 511
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 305 000 0
Årets resultat -33 716 -87 811 -41 594 -64 952
Summa fritt eget kapital 134 425 137 769 186 992 -82 463
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 181 927 215 643 303 453 40 048
Summa obeskattade reserver 0 0 0 203 728
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 26 956 49 467 143 347 31 703
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 455 057 308 550 442 125 596 423
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 455 057 308 550 442 125 596 423
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 97 092 290 055 108 878 173 456
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 45 154 276 644 534 660 388 459
Övriga kortfristiga skulder 240 027 342 832 288 038 307 315
Summa kortfristiga skulder 382 273 909 531 931 576 869 230
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 046 210 1 483 190 1 820 500 1 741 130

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2674 2863 3428 3777
Löner till styrelse & VD 9 099 2 432 2 581 2 989
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 212 830 1 261 300 1 213 780 1 258 570
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 460 372 501 451 471 742 499 549
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 19 219 21 698 31 353 26 983
Summa säkerheter 19 219 21 698 31 353 26 983
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 1 850
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 1 850
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 71,70 % 46,89 % 56,48 % 36,42 %
Soliditet (%) 17,39 % 14,54 % 16,67 % 10,92 %
Avkastning på eget kapital (%) -20,56 % -27,35 % -85,92 % -51,38 %
Riskbuffert (%) -3,94 % -4,18 % -15,08 % -5,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,57 % -2,23 % -9,82 % -3,76 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 457 441 355 334
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för VR Sverige AB

Information 2004-12 2003-12 2002-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2004-12 2003-12 2002-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 340 601 278 506 220 561
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 49 0
Total omsättning 340 601 278 555 220 561
Rörelsens kostnader 2004-12 2003-12 2002-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 116 169 87 478 65 509
Personalkostnader 183 204 146 041 119 496
Avskrivningar 43 462 36 093 28 112
Summa rörelsekostnader -342 835 -269 612 -213 117
Rörelseresultat -2 234 8 943 7 412
Resultat 2004-12 2003-12 2002-12
Resultat före skatt -11 826 -1 384 -1 863
Skatt 0 6 977
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -11 826 -1 384 -1 863
Årets resultat -11 826 -1 390 -2 840
Jämförelsestörande poster 2004-12 2003-12 2002-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2004-12 2003-12 2002-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 341 396 477
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 11 732 10 723 9 750
Övriga finansiella kostnader 62 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2004-12 2003-12 2002-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -11 826 -1 384 -1 863
Bokslutsdispositioner 2004-12 2003-12 2002-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2004-12 2003-12 2002-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2004-12 2003-12 2002-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 7 252 9 433 13 207
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 252 9 433 13 207
Materiella anläggningstillgångar 2004-12 2003-12 2002-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 262 356 279 665 258 336
Inventarier 5 736 4 926 4 057
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 134 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 268 092 284 725 262 393
Finansiella anläggningstillgångar 2004-12 2003-12 2002-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 16 16 0
2004-12 2003-12 2002-12
Summa anläggningstillgångar 275 360 294 174 275 600

Omsättningstillgångar

Varulager 2004-12 2003-12 2002-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 867 618 533
Summa varulager 867 618 533
Kortfristiga fordringar 2004-12 2003-12 2002-12
Kundfordringar 6 372 9 157 7 246
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 41 900 37 245 30 342
Summa kortfristiga fordringar 48 272 46 402 37 588
Kassa och bank 2004-12 2003-12 2002-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 23 653 19 780 14 943
2004-12 2003-12 2002-12
Summa omsättningstillgångar 72 792 66 800 53 064
Summa tillgångar 348 152 360 974 328 664

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2004-12 2003-12 2002-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 9 330 13 990 2 922
Summa bundet eget kapital 19 330 23 990 12 922
Fritt eget kapital 2004-12 2003-12 2002-12
Balanserat resultat 49 848 46 578 60 486
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -11 826 -1 390 -2 840
Summa fritt eget kapital 38 022 45 188 57 646
2004-12 2003-12 2002-12
Summa eget kapital 57 352 69 178 70 568
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 2 064 2 064 2 064
Långfristiga skulder 2004-12 2003-12 2002-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 32 783 0 0
Övriga långfristiga skulder 194 569 227 815 149 676
Summa långfristiga skulder 227 352 227 815 149 676
Kortfristiga skulder 2004-12 2003-12 2002-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 17 610 9 844 9 306
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 11 413 0
Övriga kortfristiga skulder 43 774 40 660 97 050
Summa kortfristiga skulder 61 384 61 917 106 356
2004-12 2003-12 2002-12
Summa eget kapital och skulder 348 152 360 974 328 664

Noter

2004-12 2003-12 2002-12
Antal anställda 473 384 365
Löner till styrelse & VD 3 230 1 049 1 031
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 125 742 101 949 91 797
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 48 353 38 673 33 500
2004-12 2003-12 2002-12
Företagsinteckningar 5 000 5 000 5 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 252 223 284 582 162 547
Summa säkerheter 257 223 289 582 167 547
Villkorat aktieägartillskott 0 0 35 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 35 000
Beviljad checkräkningskredit 5 000 5 000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2004-12 2003-12 2002-12
Kassalikviditet (%) 117,17 % 106,89 % 49,39 %
Soliditet (%) 16,47 % 19,16 % 21,47 %
Avkastning på eget kapital (%) -20,62 % -2,00 % -2,64 %
Riskbuffert (%) -4,09 % -1,11 % -1,41 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -6,93 % -4,35 % -5,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 273 268 254
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

VR Sverige AB har 2 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord