Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för VINGOURMET SWEDEN AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 109 190 464 745
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 27 0 0 0
Total omsättning 136 190 464 745
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 58 67 181 -53
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 350 214 476 702
Övriga externa kostnader 284 236 371 495
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 12 0 0 0
Summa rörelsekostnader -704 -517 -1 028 -1 144
Rörelseresultat -454 -196 -212 -516
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 52 30 7 8
Skatt 20 14 6 3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -508 -250 -255 -532
Årets resultat 32 16 1 5
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 55 54 44 15
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -508 -250 -255 -532
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 560 280 262 540
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 88 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 88 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 50 50 50 50
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 138 50 50 50

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 625 567 500 319
Summa varulager 625 567 500 319
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 46 68 65 102
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 121 342 401 602
Övriga kortfristiga fordringar 25 74 47 75
Summa kortfristiga fordringar 192 484 513 779
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 14 7 4 32
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 830 1 057 1 016 1 130
Summa tillgångar 969 1 107 1 066 1 180

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 11 11 11 11
Summa bundet eget kapital 111 111 111 111
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 315 300 299 291
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 32 16 1 5
Summa fritt eget kapital 347 316 300 296
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 458 427 411 407
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 185 147 120 471
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 326 534 536 300
Summa kortfristiga skulder 511 681 656 771
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 969 1 107 1 066 1 180

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 40,31 % 72,10 % 78,81 % 105,19 %
Soliditet (%) 47,27 % 38,57 % 38,56 % 34,49 %
Avkastning på eget kapital (%) -110,92 % -58,55 % -62,04 % -130,71 %
Riskbuffert (%) -57,51 % -25,64 % -26,50 % -45,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -516,51 % -160,00 % -64,44 % -73,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0