Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Växjö Återvinning Entreprenad AB

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 811 11 746 11 286 10 056
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 404 391 190 274
Total omsättning 11 215 12 137 11 476 10 330
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 3 669 3 795 3 681 2 766
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 963 5 206 4 854 4 805
Personalkostnader 2 279 3 323 2 315 2 490
Avskrivningar 326 325 222 180
Summa rörelsekostnader -11 237 -12 649 -11 072 -10 241
Rörelseresultat -22 -512 404 88
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt -27 -514 385 267
Skatt 0 0 1 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -27 -514 385 78
Årets resultat -27 -514 20 5
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 5 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 7 19 10
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -27 -514 385 78
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 -365 -260
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 189
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 993 2 252 2 490 662
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 993 2 252 2 490 662
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 1 993 2 252 2 490 662

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 131 180 130 365
Summa varulager 131 180 130 365
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 2 001 2 393 2 053 1 773
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 380 484 118 0
Övriga kortfristiga fordringar 544 800 2 122 1 216
Summa kortfristiga fordringar 3 925 3 677 4 293 2 989
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 504 981 1 537 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 4 560 4 839 5 959 3 353
Summa tillgångar 6 553 7 090 8 449 4 015

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 551 1 065 1 045 1 040
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -27 -514 20 5
Summa fritt eget kapital 524 551 1 065 1 045
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 644 671 1 185 1 165
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 994 823 1 594 526
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 916 2 917 2 916 1 028
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 910 3 740 4 510 1 554
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 259 771 771 81
Leverantörsskulder 722 915 949 688
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 579 579 744 0
Övriga kortfristiga skulder 439 415 290 526
Summa kortfristiga skulder 1 999 2 680 2 754 1 295
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 6 553 7 090 8 449 4 015

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 4 8 6 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 1 800 1 800 1 800 1 800
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 582 2 004 2 244 295
Summa säkerheter 3 382 3 804 4 044 2 095
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 364
Utdelning 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 221,56 % 173,81 % 211,69 % 230,81 %
Soliditet (%) 9,83 % 9,46 % 14,03 % 29,02 %
Avkastning på eget kapital (%) -4,19 % -76,60 % 32,49 % 6,70 %
Riskbuffert (%) -0,42 % -7,26 % 4,52 % 1,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,30 % -4,44 % 3,24 % 0,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0