Nyckeltal för Vätternvatten AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 500 2 303 2 070 375
Aktiverat arbete för egen räkning 4 961 0 2 326 0
Övriga rörelseintäkter 0 5 431 0 0
Total omsättning 8 461 7 734 4 396 375
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 313 2 126 2 019 223
Personalkostnader 5 624 5 582 2 377 152
Avskrivningar 108 19 0 0
Summa rörelsekostnader -8 045 -7 727 -4 396 -375
Rörelseresultat 416 7 1 0
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 415 21 1 0
Skatt 412 6 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 415 21 1 0
Årets resultat 3 15 1 0
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 14 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 415 21 1 0
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 823 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 823 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 934 153 74 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 48 445 24 348 8 644 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 49 379 24 501 8 718 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 50 202 24 501 8 718 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 809 468
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 469 1 832 15 301 0
Summa kortfristiga fordringar 3 469 1 832 16 110 468
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 10 10 10 23 877
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 479 1 842 16 120 24 345
Summa tillgångar 53 681 26 343 24 838 24 345

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 12 000 12 000 12 000 12 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 12 000 12 000 12 000 12 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 11 966 11 951 11 950 11 950
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 15 1 0
Summa fritt eget kapital 11 969 11 966 11 951 11 950
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 23 969 23 966 23 951 23 950
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 325 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 578 1 286 616 280
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 53 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 20 756 1 091 271 115
Summa kortfristiga skulder 29 387 2 377 887 395
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 53 681 26 343 24 838 24 345

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 3 3 2
Löner till styrelse & VD 293 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 3 518 2 149 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 792 3 430 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 11,84 % 77,49 % 1 817,36 % 6 163,29 %
Soliditet (%) 44,65 % 90,98 % 96,43 % 98,38 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,73 % 0,09 % 0,00 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 0,77 % 0,08 % 0,00 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,83 % 0,91 % 0,05 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 762 716 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!