Nyckeltal för Vä Fastigheter AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 966 5 617 5 137 4 654
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 214 0 12 1
Total omsättning 6 180 5 617 5 149 4 655
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 199 2 947 2 222 1 986
Personalkostnader 211 202 239 303
Avskrivningar 1 139 980 867 788
Summa rörelsekostnader -4 549 -4 129 -3 328 -3 077
Rörelseresultat 1 630 1 487 1 821 1 577
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -347 1 812 1 947 1 336
Skatt 1 501 1 052 981 872
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 337 2 582 2 536 1 927
Årets resultat 1 234 3 742 3 472 2 982
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 80 2 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 741 436 359 388
Övriga finansiella kostnader 4 040 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 337 2 582 2 536 1 927
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 3 082 2 982 2 506 2 518
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 990 -770 -589 -591
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 33 088 33 107 33 954 34 541
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 394 2 461 30 58
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 36 482 35 568 33 984 34 599
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 21 788 24 603 22 352 18 584
Summa finansiella anläggningstillgångar 23 514 26 329 24 078 20 310
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 59 996 61 897 58 061 54 909

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 418 379 629 546
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 12 4 1 0
Övriga kortfristiga fordringar 131 94 301 423
Summa kortfristiga fordringar 561 477 931 969
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 522 1 319 347 465
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 083 1 796 1 278 1 435
Summa tillgångar 61 079 63 693 59 340 56 344

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 30 30 30 30
Summa bundet eget kapital 180 180 180 180
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 33 438 30 696 28 024 25 642
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 234 3 742 3 472 2 982
Summa fritt eget kapital 34 672 34 438 31 496 28 624
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 34 852 34 618 31 676 28 804
Summa obeskattade reserver 5 702 7 692 6 922 6 332
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 180 157 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 14 920 15 451 15 941 16 436
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 14 920 15 451 15 941 16 436
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 495 495 500 500
Leverantörsskulder 281 566 217 1 093
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 887 3 115 2 738 2 204
Övriga kortfristiga skulder 1 761 1 599 1 345 974
Summa kortfristiga skulder 5 424 5 775 4 800 4 771
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 61 079 63 693 59 340 56 344

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 24 068 24 068 24 068 24 068
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 24 068 24 068 24 068 24 068
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 1 000 800 600
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 19,97 % 31,10 % 26,63 % 30,06 %
Soliditet (%) 63,94 % 63,25 % 61,98 % 59,40 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,98 % 6,41 % 6,90 % 5,76 %
Riskbuffert (%) -17,89 % 2,86 % 3,29 % 2,41 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -119,31 % 38,21 % 42,38 % 33,07 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Vä Fastigheter AB

Information 2006-12 2005-12 2004-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2006-12 2005-12 2004-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 727 12 216 11 555
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 29
Total omsättning 13 727 12 216 11 584
Rörelsens kostnader 2006-12 2005-12 2004-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 114 1 112 1 111
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 426 1 165 977
Personalkostnader 8 560 7 756 7 717
Avskrivningar 376 250 230
Summa rörelsekostnader -11 476 -10 283 -10 035
Rörelseresultat 2 251 1 910 1 495
Resultat 2006-12 2005-12 2004-12
Resultat före skatt 2 326 2 020 1 674
Skatt 667 586 272
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 326 2 020 1 674
Årets resultat 1 659 1 433 1 403
Jämförelsestörande poster 2006-12 2005-12 2004-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2006-12 2005-12 2004-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 110 166
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 30 0 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2006-12 2005-12 2004-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 326 2 020 1 674
Bokslutsdispositioner 2006-12 2005-12 2004-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2006-12 2005-12 2004-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2006-12 2005-12 2004-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2006-12 2005-12 2004-12
Byggnader och mark 8 174 8 094 612
Maskiner 0 0 0
Inventarier 594 812 785
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 768 8 906 1 397
Finansiella anläggningstillgångar 2006-12 2005-12 2004-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2006-12 2005-12 2004-12
Summa anläggningstillgångar 8 768 8 906 1 397

Omsättningstillgångar

Varulager 2006-12 2005-12 2004-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 146 5 713 10 560
Summa varulager 146 5 713 10 560
Kortfristiga fordringar 2006-12 2005-12 2004-12
Kundfordringar 3 063 2 759 2 438
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 234 274 420
Summa kortfristiga fordringar 3 297 3 033 2 858
Kassa och bank 2006-12 2005-12 2004-12
Summa kortfristiga placeringar 3 947 0 0
Summa kassa och bank 2 258 5 717 1 850
2006-12 2005-12 2004-12
Summa omsättningstillgångar 9 648 14 463 15 268
Summa tillgångar 18 415 23 369 16 666

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2006-12 2005-12 2004-12
Aktiekapital 150 150 150
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 427 446 511
Summa bundet eget kapital 577 596 661
Fritt eget kapital 2006-12 2005-12 2004-12
Balanserat resultat 10 389 8 936 9 468
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 1 659 1 433 1 403
Summa fritt eget kapital 12 048 10 369 10 871
2006-12 2005-12 2004-12
Summa eget kapital 12 625 10 965 11 532
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 381 507 658
Långfristiga skulder 2006-12 2005-12 2004-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2006-12 2005-12 2004-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 290 250 178
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 121 11 646 4 297
Summa kortfristiga skulder 5 411 11 896 4 475
2006-12 2005-12 2004-12
Summa eget kapital och skulder 18 415 23 369 16 666

Noter

2006-12 2005-12 2004-12
Antal anställda 22 21 23
Löner till styrelse & VD 555 300 394
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 5 718 5 261 5 125
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 2 212 2 186 2 230
2006-12 2005-12 2004-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 4 550 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 4 550 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 2 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2006-12 2005-12 2004-12
Kassalikviditet (%) 102,66 % 73,55 % 105,21 %
Soliditet (%) 68,56 % 46,92 % 69,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,42 % 18,42 % 14,52 %
Riskbuffert (%) 12,24 % 8,64 % 9,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 16,73 % 16,54 % 14,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 285 265 240
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord