Nyckeltal för Ugglan Vårdgruppen AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 0 1 750 13 219
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 214 1 276 136 718
Total omsättning 218 1 276 1 886 13 937
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 214 1 277 1 137 1 532
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 239 301 965 3 170
Personalkostnader 40 1 494 7 532
Avskrivningar 0 0 25 29
Summa rörelsekostnader -493 -1 579 -2 621 -12 263
Rörelseresultat -274 -303 -735 1 674
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -292 1 549 -774 1 608
Skatt 0 0 0 385
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -292 1 297 -774 1 608
Årets resultat 1 451 163 -24 1 224
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 17 41 39 67
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -292 1 297 -774 1 608
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 1 743 -1 386 750 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 252 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 68 93
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 68 93
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 579 3 579 3 616 3 400
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 3 579 3 579 3 684 3 493

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 24
Summa varulager 0 0 0 24
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 30 102
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 682 765 896 128
Övriga kortfristiga fordringar 5 34 15 1 920
Summa kortfristiga fordringar 1 687 799 941 2 150
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 132 154 0 1 663
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 819 954 941 3 837
Summa tillgångar 5 398 4 533 4 625 7 329

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 87 87 83 83
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 87 87 83 83
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 3 342 3 179 2 958 2 660
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 451 163 -24 1 224
Summa fritt eget kapital 4 793 3 342 2 934 3 884
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 4 880 3 429 3 017 3 967
Summa obeskattade reserver 0 0 252 252
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 38 268 498 728
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 200 0 0
Summa långfristiga skulder 38 468 498 728
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 230 230 602 230
Leverantörsskulder 30 33 65 234
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 87 347 0 0
Övriga kortfristiga skulder 133 26 192 1 919
Summa kortfristiga skulder 480 636 859 2 383
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 5 398 4 533 4 625 7 329

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 2 600 2 600 2 600 1 850
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 3 400 3 400 3 400 3 400
Summa säkerheter 6 000 6 000 6 000 5 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 975 1 283 0 0
Summa ansvarsförbindelser 975 1 283 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 372 0
Utdelning 0 0 0 557
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 378,96 % 149,84 % 109,55 % 160,01 %
Soliditet (%) 90,40 % 75,65 % 69,25 % 56,66 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,98 % 37,82 % -24,17 % 38,72 %
Riskbuffert (%) -8,38 % 25,80 % -18,63 % 20,75 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -7 725,00 % 0,00 % -46,46 % 11,66 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!