Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för UCARS Exclusive AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 14 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 116 028 92 519 91 314 99 506
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 070 2 365 1 769 1 553
Total omsättning 118 098 94 884 93 083 101 059
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 97 726 77 864 75 044 83 524
Övriga externa kostnader 6 005 4 481 5 248 5 454
Personalkostnader 8 799 7 133 6 542 5 615
Avskrivningar 1 938 1 368 1 329 1 315
Summa rörelsekostnader -114 468 -90 846 -88 163 -95 908
Rörelseresultat 3 606 4 035 4 916 5 140
Resultat 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat före skatt 1 917 3 198 4 111 4 308
Skatt 469 741 934 1 136
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 917 3 198 4 111 4 308
Årets resultat 1 447 2 458 3 177 3 172
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 48 1 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 691 868 815 918
Övriga finansiella kostnader 0 17 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 917 3 198 4 111 4 308
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Byggnader och mark 87 447 66 099 56 499 49 368
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 41 43 73 581
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 243 242 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 87 731 66 384 56 572 49 949
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 280 216 173 128
Summa finansiella anläggningstillgångar 280 216 173 128
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Summa anläggningstillgångar 88 011 66 601 56 744 50 077

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 47 731 45 677 45 959 48 287
Summa varulager 47 731 45 677 45 959 48 287
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Kundfordringar 2 326 1 459 1 084 949
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 809 570 1 969 1 542
Summa kortfristiga fordringar 4 135 2 029 3 053 2 491
Kassa och bank 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 432 43 2 778 402
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Summa omsättningstillgångar 53 299 47 749 51 791 51 181
Summa tillgångar 141 309 114 349 108 535 101 258

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserat resultat 59 670 60 205 56 968 55 795
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 447 2 458 3 177 3 172
Summa fritt eget kapital 61 117 62 663 60 145 58 967
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital 61 237 62 783 60 265 59 087
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 3 122 2 349 2 265 2 029
Långfristiga skulder 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 60 308 43 610 37 964 29 532
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 40 41 37 62
Summa långfristiga skulder 60 348 43 651 38 001 29 594
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Skulder till kreditinstitut, korta 1 516 1 643 1 832 5 058
Leverantörsskulder 1 983 605 647 1 177
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 13 103 3 318 5 527 4 313
Summa kortfristiga skulder 16 602 5 566 8 006 10 548
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital och skulder 141 309 114 349 108 535 101 258

Noter

2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Antal anställda 16 18 18 17
Löner till styrelse & VD 728 614 600 360
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 5 823 4 626 4 988 4 631
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 081 1 849 1 913 1 733
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Företagsinteckningar 8 000 8 000 8 000 8 000
Fastighetsinteckningar 57 984 47 802 48 440 42 890
Övriga säkerheter 0 850 1 250 2 997
Summa säkerheter 65 984 56 652 57 690 53 887
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 16 000 13 500 13 000 13 500
Utnyttjad checkräkningskredit 14 950 12 446 12 315 10 644
Utdelning 0 0 0 0
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Kassalikviditet (%) 33,53 % 37,23 % 72,83 % 27,43 %
Soliditet (%) 43,34 % 54,90 % 55,53 % 58,35 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,13 % 5,09 % 6,82 % 7,29 %
Riskbuffert (%) 0,36 % 1,77 % 2,77 % 2,87 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,19 % 2,50 % 3,61 % 3,41 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 409 291 310 294

Nyckeltal för UCARS Exclusive AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 14 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 109 686 87 928 87 508 96 212
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 070 2 365 1 769 1 551
Total omsättning 111 756 90 293 89 277 97 763
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 97 726 77 864 75 044 83 524
Övriga externa kostnader 3 216 2 644 3 086 3 899
Personalkostnader 8 799 7 133 6 542 5 615
Avskrivningar 618 533 621 646
Summa rörelsekostnader -110 359 -88 174 -85 293 -93 684
Rörelseresultat 1 372 2 116 3 980 4 067
Resultat 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat före skatt 3 179 2 972 2 984 4 162
Skatt 101 50 681 1 231
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 619 1 732 3 554 3 625
Årets resultat 78 22 2 303 3 531
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 47 1 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 754 415 435 529
Övriga finansiella kostnader 0 17 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 619 1 732 3 554 3 625
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Koncernbidrag -3 000 -2 900 0 600
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 560 1 240 -570 537
Balansräkning 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Byggnader och mark 13 399 13 986 14 489 14 992
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 41 43 73 191
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 440 14 029 14 562 15 183
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 268 770 14 960 12 594
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 169 138 112 85
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 487 14 958 15 122 12 729
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Summa anläggningstillgångar 27 926 28 986 29 685 27 912

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 47 731 45 677 45 959 48 287
Summa varulager 47 731 45 677 45 959 48 287
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Kundfordringar 979 632 748 645
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 393 1 052 1 746 1 511
Summa kortfristiga fordringar 2 372 1 684 2 494 2 156
Kassa och bank 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 089 36 2 778 402
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Summa omsättningstillgångar 51 193 47 398 51 232 50 846
Summa tillgångar 79 119 76 384 80 917 78 758

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserat resultat 48 460 51 438 49 135 47 604
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 78 22 2 303 3 531
Summa fritt eget kapital 48 538 51 460 51 438 51 135
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital 48 658 51 580 51 558 51 255
Summa obeskattade reserver 6 493 9 053 10 293 9 223
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 16 099 12 526 13 123 10 326
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 16 099 12 526 13 123 10 326
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Skulder till kreditinstitut, korta 324 205 220 2 826
Leverantörsskulder 1 834 478 647 1 117
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 711 2 542 5 076 4 011
Summa kortfristiga skulder 7 869 3 225 5 943 7 954
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital och skulder 79 119 76 384 80 917 78 758

Noter

2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Antal anställda 16 18 18 17
Löner till styrelse & VD 728 614 600 360
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 5 823 4 626 4 988 4 631
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 081 1 849 1 913 1 733
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Företagsinteckningar 8 000 8 000 8 000 8 000
Fastighetsinteckningar 8 000 8 000 11 250 11 250
Övriga säkerheter 0 850 1 250 2 607
Summa säkerheter 16 000 16 850 20 500 21 857
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 16 000 13 000 13 000 13 000
Utnyttjad checkräkningskredit 14 950 12 134 12 315 10 326
Utdelning 1 000 3 000 0 0
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Kassalikviditet (%) 43,98 % 53,33 % 88,71 % 32,16 %
Soliditet (%) 67,55 % 76,26 % 73,09 % 73,71 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,16 % 2,97 % 6,01 % 6,24 %
Riskbuffert (%) -1,20 % 0,45 % 2,93 % 2,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,12 % 1,48 % 3,56 % 3,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 409 291 310 294