Nyckeltal för Tungelsta Grävtjänst AB

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 600 1 785 1 528 1 465
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 600 1 785 1 528 1 465
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 255 79 94 17
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 294 320 321 332
Personalkostnader 954 982 971 953
Avskrivningar 152 142 139 125
Summa rörelsekostnader -1 655 -1 523 -1 525 -1 427
Rörelseresultat -64 239 2 38
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt -66 227 87 74
Skatt 0 51 24 20
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -66 227 -13 24
Årets resultat -66 176 64 54
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 12 15 13
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -66 227 -13 24
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 100 50
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 136 105 109 149
Inventarier 50 150 250 349
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 186 255 359 498
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 186 255 359 498

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 223 211 136 132
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 72 76 90 158
Summa kortfristiga fordringar 295 287 226 290
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 179 238 101 160
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 474 525 327 450
Summa tillgångar 660 780 686 949

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 309 133 69 115
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -66 176 64 54
Summa fritt eget kapital 243 309 133 169
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 293 359 183 219
Summa obeskattade reserver 0 0 0 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 203 6 121 236
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 202 198 151
Summa långfristiga skulder 203 208 319 387
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 6 75 75 75
Leverantörsskulder 5 2 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 153 136 109 167
Summa kortfristiga skulder 164 213 184 242
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 660 780 686 949

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 50 150 311 526
Summa säkerheter 50 150 311 526
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 100
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 289,02 % 246,48 % 177,72 % 185,95 %
Soliditet (%) 44,39 % 46,03 % 26,68 % 30,84 %
Avkastning på eget kapital (%) -22,53 % 63,23 % -7,10 % 8,20 %
Riskbuffert (%) -10,24 % 27,79 % -2,69 % 1,92 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,25 % 12,04 % -1,83 % 0,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!