Tungelsta Grävtjänst AB

559047-4895 (Tungelsta)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Tungelsta Grävtjänst AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 528 1 465 1 965
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 1 528 1 465 1 965
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 94 17 41
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 321 332 270
Personalkostnader 971 953 1 221
Avskrivningar 139 125 124
Summa rörelsekostnader -1 525 -1 427 -1 656
Rörelseresultat 2 38 310
Resultat 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 87 74 343
Skatt 24 20 78
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -13 24 293
Årets resultat 64 54 265
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 15 13 16
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -13 24 293
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 100 50 50
Balansräkning 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 109 149 96
Inventarier 250 349 449
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 359 498 545
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 359 498 545

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 136 132 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 90 158 268
Summa kortfristiga fordringar 226 290 268
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 101 160 197
2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 327 450 465
Summa tillgångar 686 949 1 011

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 69 115 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 64 54 265
Summa fritt eget kapital 133 169 265
2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 183 219 315
Summa obeskattade reserver 0 100 150
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 121 236 231
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 198 151 40
Summa långfristiga skulder 319 387 271
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 75 75 75
Leverantörsskulder 0 0 50
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 109 167 149
Summa kortfristiga skulder 184 242 274
2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 686 949 1 011

Noter

2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 311 526 449
Summa säkerheter 311 526 449
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 100 150
2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 177,72 % 185,95 % 169,71 %
Soliditet (%) 26,68 % 30,84 % 42,09 %
Avkastning på eget kapital (%) -7,10 % 8,20 % 68,85 %
Riskbuffert (%) -2,69 % 1,92 % 27,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,83 % 0,75 % 14,10 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Läs mer.