Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Tungelsta Grävtjänst AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 528 1 465 1 965
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 1 528 1 465 1 965
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 94 17 41
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 321 332 270
Personalkostnader 971 953 1 221
Avskrivningar 139 125 124
Summa rörelsekostnader -1 525 -1 427 -1 656
Rörelseresultat 2 38 310
Resultat 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 87 74 343
Skatt 24 20 78
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -13 24 293
Årets resultat 64 54 265
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 15 13 16
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -13 24 293
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 100 50 50
Balansräkning 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 109 149 96
Inventarier 250 349 449
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 359 498 545
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 359 498 545

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 136 132 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 90 158 268
Summa kortfristiga fordringar 226 290 268
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 101 160 197
2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 327 450 465
Summa tillgångar 686 949 1 011

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 69 115 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 64 54 265
Summa fritt eget kapital 133 169 265
2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 183 219 315
Summa obeskattade reserver 0 100 150
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 121 236 231
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 198 151 40
Summa långfristiga skulder 319 387 271
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 75 75 75
Leverantörsskulder 0 0 50
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 109 167 149
Summa kortfristiga skulder 184 242 274
2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 686 949 1 011

Noter

2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 311 526 449
Summa säkerheter 311 526 449
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 100 150
2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 177,72 % 185,95 % 169,71 %
Soliditet (%) 26,68 % 30,84 % 42,09 %
Avkastning på eget kapital (%) -7,10 % 8,20 % 68,85 %
Riskbuffert (%) -2,69 % 1,92 % 27,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,83 % 0,75 % 14,10 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0