Nyckeltal för Trapets AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 113 265 90 043 79 877 70 748
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 860 595 431 33
Total omsättning 114 125 90 638 80 308 70 781
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 55 106 36 027 28 730 23 703
Personalkostnader 73 111 56 875 44 776 29 043
Avskrivningar 2 800 0 0 28
Summa rörelsekostnader -131 017 -92 902 -73 506 -52 774
Rörelseresultat -18 035 -2 891 6 517 17 452
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -17 739 -2 887 6 510 17 446
Skatt 0 0 1 364 3 772
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -17 739 -2 887 6 510 17 446
Årets resultat -17 739 -2 887 5 146 13 673
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 308 19 8 10
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 12 16 15 17
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -17 739 -2 887 6 510 17 446
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 14 538 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 14 538 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 170 170 170 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 14 708 170 170 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 21 960 23 821 21 532 15 200
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 25 729 6 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 136 5 701 3 419 1 239
Summa kortfristiga fordringar 27 121 30 251 24 957 16 439
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 13 617 25 029 29 653 29 174
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 40 737 55 280 54 611 45 613
Summa tillgångar 55 445 55 450 54 780 45 613

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 199 199 199 199
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 219 219 219 219
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 26 557 29 444 24 298 10 624
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 11 476 0 0 0
Årets resultat -17 739 -2 887 5 146 13 673
Summa fritt eget kapital 20 294 26 557 29 444 24 297
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 20 513 26 776 29 663 24 516
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 362 3 516 5 207 2 413
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 7 276 293 0
Övriga kortfristiga skulder 28 564 24 882 19 618 18 684
Summa kortfristiga skulder 34 933 28 674 25 118 21 097
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 55 445 55 450 54 780 45 613

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 54 45 38 29
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 1 000 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 116,62 % 192,79 % 217,41 % 216,21 %
Soliditet (%) 37,00 % 48,29 % 54,15 % 53,75 %
Avkastning på eget kapital (%) -86,48 % -10,78 % 21,95 % 71,16 %
Riskbuffert (%) -32,01 % -5,23 % 11,85 % 38,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -15,67 % -3,22 % 8,13 % 24,64 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Trapets AB har 2 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord