Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Trading House Scandinavia Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 342 730 1 318 320 1 308 240 1 272 170
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 2 209
Övriga rörelseintäkter 3 337 12 905 3 666 14 777
Total omsättning 1 346 067 1 331 225 1 311 906 1 289 156
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 54 680 -30 350 10 303 24 149
Råvaror och förnödenheter 1 013 320 900 599 926 745 927 474
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 93 817 87 006 80 648 84 781
Personalkostnader 228 830 205 285 204 310 207 988
Avskrivningar 49 070 46 952 39 911 40 384
Summa rörelsekostnader -1 439 717 -1 209 492 -1 261 917 -1 284 776
Rörelseresultat 9 428 58 812 68 521 42 893
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 5 820 49 387 53 629 39 680
Skatt 811 10 763 -2 081 -405
Minoritetsintressen 814 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 820 49 387 53 629 39 680
Årets resultat 5 009 38 624 55 710 40 085
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -477 -265
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 808 2 437 3 109 1 197
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 048 13 463 18 603 6 705
Övriga finansiella kostnader 367 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 820 49 387 53 629 39 680
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 1 808 3 349 5 729 8 108
Patent, licenser mm 3 549 3 483 3 841 2 545
Goodwill 12 577 9 320 3 662 40 476
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 17 934 16 152 13 232 51 129
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 291 458 326 416 347 382 299 573
Maskiner 93 004 68 995 30 417 34 005
Inventarier 8 830 10 988 8 063 6 405
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 11 080 36 172 2 011 3 567
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 21 424 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 425 796 442 571 387 873 343 550
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -477 -265
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 82 631 74 613 49 382 43 928
Summa finansiella anläggningstillgångar 82 631 74 613 69 564 64 362
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 526 362 533 336 470 669 459 041

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 360 842 372 407 359 738 356 526
Summa varulager 360 842 372 407 359 738 356 526
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 134 611 184 427 150 283 174 748
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 13 391 36 243 25 795 22 278
Summa kortfristiga fordringar 148 002 220 670 176 078 197 026
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 241 250 9 640
Summa kassa och bank 138 441 73 317 135 584 56 728
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 647 526 666 643 671 409 610 920
Summa tillgångar 1 173 890 1 199 980 1 142 080 0

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 300 300 300 300
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 703 641 655 402 677 777 619 444
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 009 38 624 55 710 40 085
Summa fritt eget kapital 708 650 694 026 733 487 659 529
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 708 950 694 326 733 787 659 829
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 814 0 0 0
Summa avsättningar 3 129 3 170 3 483 1 536
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 141 375 261 530 184 736 123 687
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 235 0 0 4 085
Summa långfristiga skulder 142 610 261 530 184 736 127 772
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 139 953 60 806 58 084 71 397
Leverantörsskulder 116 251 112 347 90 500 135 695
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 62 179 67 800 71 488 74 752
Summa kortfristiga skulder 318 383 240 953 220 072 281 844
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 1 173 890 1 199 980 1 142 080 1 070 980

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 874 1224 1114 1101
Löner till styrelse & VD 10 066 9 598 6 274 5 578
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 154 427 144 744 138 942 150 988
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 56 795 47 233 44 104 46 552
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 184 204 181 551 182 450 235 486
Fastighetsinteckningar 432 524 425 191 260 581 201 830
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 616 728 606 742 443 031 437 316
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 187 150 182 197
Summa ansvarsförbindelser 0 0 187 150 182 197
Beviljad checkräkningskredit 74 033 76 797 99 068 121 480
Utnyttjad checkräkningskredit 2 949 0 2 202 8 262
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 89,97 % 122,01 % 141,62 % 90,03 %
Soliditet (%) 60,39 % 57,86 % 64,25 % 0,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,82 % 7,11 % 7,31 % 6,01 %
Riskbuffert (%) -0,48 % 2,56 % 1,73 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,12 % 2,72 % 2,68 % 2,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 188 126 130 142

Nyckeltal för Trading House Scandinavia Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 9 5 241 4 831
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 10 9 5 241 4 831
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 20 10 5 0
Övriga externa kostnader 1 175 1 242 1 270 10
Personalkostnader 2 772 3 173 3 501 1 289
Avskrivningar 0 0 0 3 088
Summa rörelsekostnader -3 967 -4 425 -4 776 -4 387
Rörelseresultat -3 957 -4 416 465 444
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -3 688 27 839 655 985 -9 794
Skatt 1 335 4 078 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 609 34 017 655 985 -11 130
Årets resultat -5 118 22 668 657 651 -9 794
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -9 956 5 598 -51 104 -10 000
Ränteintäkter från koncernföretag 5 806 4 886 264 179
Externa ränteintäkter 59 0 128 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 224 2 028 4 814 4 313
Övriga finansiella kostnader 367 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 609 34 017 655 985 -11 130
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -95 -1 093 1 666 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 079 -6 178 0 1 336
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -9 956 5 598 -51 104 -10 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 570 753 562 312 717 175 6 529
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 82 626 74 597 49 356 43 909
Summa finansiella anläggningstillgångar 707 816 696 399 843 530 175 599
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 707 816 696 399 843 530 175 599

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 5
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 167 4 309 2 586 2 383
Övriga kortfristiga fordringar 653 20 958 721 1 037
Summa kortfristiga fordringar 6 820 25 267 3 307 3 425
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 87 10 391 1 700 973
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 6 907 35 659 5 007 4 398
Summa tillgångar 714 723 732 058 848 537 179 997

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 60 60 60 60
Summa bundet eget kapital 360 360 360 360
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 650 027 627 359 46 358 56 152
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -5 118 22 668 657 651 -9 794
Summa fritt eget kapital 644 909 650 027 704 009 46 358
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 645 269 650 387 704 369 46 718
Summa obeskattade reserver 8 257 6 178 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 397
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 34 956 34 438 62 192 50 089
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 34 956 34 438 62 192 50 486
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 949 0 2 202 0
Leverantörsskulder 83 84 116 103
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 15 650 15 553 50 001 57 674
Övriga kortfristiga skulder 7 560 25 419 29 657 25 016
Summa kortfristiga skulder 26 242 41 056 81 976 82 793
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 714 723 732 058 848 537 179 997

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 2 248 2 549 2 511 2 188
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 418 528 857 796
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 27 700 27 700 27 700 27 700
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 27 700 27 700 27 700 27 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 5 000 5 000 5 000 5 000
Utnyttjad checkräkningskredit 2 949 0 2 202 397
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 26,32 % 86,85 % 6,11 % 5,31 %
Soliditet (%) 91,13 % 89,47 % 83,01 % 25,95 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,25 % 5,19 % 93,13 % -23,82 %
Riskbuffert (%) -2,51 % 2,29 % 74,54 % -7,02 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -32 000,00 % 355 433,33 % 12 424,56 % -319,66 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 124 1 275 1 256 1 094