Nyckeltal för Toheys Pizzeria AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 750 5 039 4 577 3 612
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 5 750 5 039 4 577 3 612
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 937 2 190 2 089 1 752
Övriga externa kostnader 808 649 640 571
Personalkostnader 1 660 1 385 1 541 1 349
Avskrivningar 112 213 150 0
Summa rörelsekostnader -5 517 -4 437 -4 420 -3 672
Rörelseresultat 232 603 157 -60
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 232 692 154 -67
Skatt 48 143 18 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 232 602 154 -67
Årets resultat 184 549 136 -67
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 2 4 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 232 602 154 -67
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 90 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 112 325 341
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 112 325 341
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 0 112 325 341

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 68 68 68 68
Summa varulager 68 68 68 68
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 34 17 17 166
Summa kortfristiga fordringar 34 17 17 166
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 023 1 207 597 171
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 126 1 293 683 406
Summa tillgångar 1 126 1 404 1 007 746

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 684 134 -1 66
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 184 549 136 -67
Summa fritt eget kapital 868 683 135 -1
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 918 733 185 49
Summa obeskattade reserver 0 0 0 90
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 90 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 406 457 366
Summa långfristiga skulder 2 406 457 366
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 61 0 227 134
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 144 264 49 108
Summa kortfristiga skulder 205 264 276 242
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 1 126 1 404 1 007 746

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 6 6 6 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 128 1 039 1 170 1 017
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 402 317 363 292
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 375 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 515,61 % 463,64 % 222,46 % 139,26 %
Soliditet (%) 81,53 % 52,21 % 18,37 % 15,46 %
Avkastning på eget kapital (%) 25,27 % 82,13 % 83,24 % -58,09 %
Riskbuffert (%) 20,21 % 42,72 % 15,14 % -9,15 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,02 % 11,91 % 3,28 % -2,05 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 21 173 195 170
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!