Nyckeltal för Tierps Golv AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 167 2 163 1 914 2 413
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 0 14 0
Total omsättning 2 171 2 163 1 928 2 413
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 -4 10 40
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 686 830 474 879
Övriga externa kostnader 244 199 257 253
Personalkostnader 1 088 961 1 094 1 025
Avskrivningar 38 38 38 17
Summa rörelsekostnader -2 056 -2 024 -1 873 -2 214
Rörelseresultat 114 130 76 278
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 113 179 115 207
Skatt 23 37 25 45
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 113 129 75 277
Årets resultat 90 142 91 163
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 113 129 75 277
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 50 40 -70
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 63 102 140 178
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 63 102 140 178
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 63 102 140 178

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 102 98 102 92
Summa varulager 102 98 102 92
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 183 87 210 301
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 35 17 45 13
Summa kortfristiga fordringar 218 104 255 314
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 106 164 48 20
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 426 365 405 425
Summa tillgångar 489 467 545 604

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 16 4 14 1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 90 142 91 163
Summa fritt eget kapital 106 146 105 164
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 156 196 155 214
Summa obeskattade reserver 14 14 64 105
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 12 27 29 78
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 306 229 297 207
Summa kortfristiga skulder 318 256 326 285
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 489 467 545 604

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 80 130 100 150
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 101,89 % 104,69 % 92,94 % 117,19 %
Soliditet (%) 34,01 % 44,18 % 37,10 % 48,24 %
Avkastning på eget kapital (%) 67,94 % 62,52 % 37,10 % 95,06 %
Riskbuffert (%) 23,00 % 27,62 % 13,65 % 45,71 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,17 % 5,96 % 3,87 % 11,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!