Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Thylabisco AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 831 2 102 2 194 1 598
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 51 1 269 0 0
Total omsättning 1 882 3 371 2 194 1 598
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 257 252 824 1 057
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 853 966 2 541 308
Personalkostnader 10 0 0 506
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 120 -1 218 -3 365 -1 871
Rörelseresultat 763 2 154 -1 171 -272
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 306 402 -797 118
Skatt 126 224 0 27
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 497 742 -1 171 -227
Årets resultat 180 178 -797 92
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 49
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 0 0 3
Övriga finansiella kostnader 265 1 412 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 497 742 -1 171 -227
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -191 -340 374 345
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 100 100 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 100 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 100 100 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 277 778 773 880
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 0 1 447
Summa kortfristiga fordringar 278 778 774 1 327
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 869 1 794 324 849
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 2 147 2 572 1 098 2 177
Summa tillgångar 2 247 2 672 1 098 2 177

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 200 200 200 200
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 650 671 1 468 1 377
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 180 178 -797 92
Summa fritt eget kapital 830 849 671 1 469
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 1 030 1 049 871 1 669
Summa obeskattade reserver 531 340 0 374
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 287 567 45 19
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 400 716 181 116
Summa kortfristiga skulder 687 1 283 226 135
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 2 247 2 672 1 098 2 177

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 0 0 0 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 480
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 26
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 312,52 % 200,47 % 485,84 % 1 611,85 %
Soliditet (%) 63,26 % 48,64 % 79,33 % 89,33 %
Avkastning på eget kapital (%) 34,97 % 57,10 % -134,44 % -11,67 %
Riskbuffert (%) 1,70 % -22,27 % -106,65 % -11,57 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,56 % -31,87 % -53,37 % -14,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 240
Läs mer.