Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Thylabisco AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 864 1 831 2 102 2 194
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 51 1 269 0
Total omsättning 1 864 1 882 3 371 2 194
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 947 257 252 824
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 958 853 966 2 541
Personalkostnader 0 10 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 905 -1 120 -1 218 -3 365
Rörelseresultat -41 763 2 154 -1 171
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -484 306 402 -797
Skatt 67 126 224 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -824 497 742 -1 171
Årets resultat -551 180 178 -797
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 0 0
Övriga finansiella kostnader 781 265 1 412 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -824 497 742 -1 171
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 340 -191 -340 374
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 100 100 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 100 100 100 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 109 277 778 773
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 98 1 0 1
Summa kortfristiga fordringar 207 278 778 774
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 391 1 869 1 794 324
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 598 2 147 2 572 1 098
Summa tillgångar 698 2 247 2 672 1 098

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 200 200 200 200
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 629 650 671 1 468
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -551 180 178 -797
Summa fritt eget kapital 78 830 849 671
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 278 1 030 1 049 871
Summa obeskattade reserver 191 531 340 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 19 287 567 45
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 210 400 716 181
Summa kortfristiga skulder 229 687 1 283 226
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 698 2 247 2 672 1 098

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 200 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 261,14 % 312,52 % 200,47 % 485,84 %
Soliditet (%) 60,00 % 63,26 % 48,64 % 79,33 %
Avkastning på eget kapital (%) -196,77 % 34,97 % 57,10 % -134,44 %
Riskbuffert (%) -286,28 % 1,70 % -22,27 % -106,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -86,21 % 12,56 % -31,87 % -53,37 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0