Nyckeltal för Thomas Ravelli No 1 AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 592 17 122 21 449 18 189
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 213 91 44 62
Total omsättning 14 805 17 213 21 493 18 251
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 6 437 7 406 11 448 9 891
Övriga externa kostnader 7 023 7 574 9 289 8 651
Personalkostnader 1 565 494 0 0
Avskrivningar 28 73 72 46
Summa rörelsekostnader -15 053 -15 547 -20 809 -18 588
Rörelseresultat -248 1 667 683 -337
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 112 1 127 133 -200
Skatt 23 262 35 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -357 1 496 233 -443
Årets resultat 89 865 98 -200
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -302 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 109 171 147 106
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -357 1 496 233 -443
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 469 -369 -100 243
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 58 86 158 91
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 58 86 158 91
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -302 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 83
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 58 86 158 174

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 4 871 5 300 6 784 3 703
Summa varulager 4 871 5 300 6 784 3 703
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 2 198 1 068 1 692 1 731
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 260
Övriga kortfristiga fordringar 360 35 139 237
Summa kortfristiga fordringar 2 558 1 103 1 831 2 228
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 346 7 6 27
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 10 775 6 410 8 621 5 959
Summa tillgångar 10 833 6 496 8 779 6 132

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 485 619 522 722
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 89 865 98 -200
Summa fritt eget kapital 1 574 1 484 620 522
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 624 1 534 670 572
Summa obeskattade reserver 0 469 100 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 500 868 3 764 595
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 813 1 813 1 812 1 813
Summa långfristiga skulder 3 313 2 681 5 576 2 408
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 959 0 0 0
Leverantörsskulder 2 391 600 924 1 889
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 547 1 211 1 509 1 263
Summa kortfristiga skulder 5 897 1 811 2 433 3 152
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 10 833 6 496 8 779 6 132

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 10 000 10 000 10 000 3 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 1 129 1 120
Summa säkerheter 10 000 10 000 11 129 4 620
Villkorat aktieägartillskott 0 350 350 350
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 350 350 350
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 868 3 764 595
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 100,12 % 61,29 % 75,50 % 71,54 %
Soliditet (%) 14,99 % 28,94 % 8,47 % 9,33 %
Avkastning på eget kapital (%) -21,98 % 79,59 % 31,33 % -77,45 %
Riskbuffert (%) -3,47 % 21,96 % 2,50 % -7,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,19 % 7,74 % 0,40 % -3,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!