Nyckeltal för Termino C 10707 AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 18 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 1 647 1 222 2 198
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 84 1 0 0
Total omsättning 84 1 648 1 222 2 198
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 8 0 0 0
Handelsvaror 0 508 186 653
Övriga externa kostnader 49 447 273 318
Personalkostnader 23 930 814 1 160
Avskrivningar 0 22 15 15
Summa rörelsekostnader -80 -1 907 -1 288 -2 146
Rörelseresultat -24 -259 -66 53
Resultat 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Resultat före skatt -24 -259 -66 53
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -24 -259 -66 53
Årets resultat -24 -259 -66 53
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -24 -259 -66 53
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 3 25 40
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 3 25 40
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 0 3 25 40

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Kundfordringar 0 84 162 224
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 41 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 55 2 157 103
Summa kortfristiga fordringar 96 86 319 327
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 30 120 86
Summa kassa och bank 0 121 64 250
2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 96 237 503 663
Summa tillgångar 96 241 528 703

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Balanserat resultat -48 212 278 225
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -24 -259 -66 53
Summa fritt eget kapital -72 -47 212 278
2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 28 53 312 378
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 14 54 72
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 68 174 163 253
Summa kortfristiga skulder 68 188 217 325
2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 96 241 528 703

Noter

2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Antal anställda 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 141,18 % 110,11 % 176,50 % 177,54 %
Soliditet (%) 29,17 % 21,99 % 59,09 % 53,77 %
Avkastning på eget kapital (%) -85,71 % -488,68 % -21,15 % 14,02 %
Riskbuffert (%) -25,00 % -107,59 % -12,50 % 7,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -15,79 % -5,40 % 2,41 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!