Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Telge Peab AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 499 12 339 47 532 56 824
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 439 14 004 43
Total omsättning 13 499 12 778 61 536 56 867
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 11 429 16 091 65 384 65 820
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -11 429 -16 091 -65 384 -65 820
Rörelseresultat -2 106 -5 379 -3 929 -9 054
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -2 669 -5 477 -4 020 -9 442
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 669 -5 477 -4 020 -9 442
Årets resultat 2 438 -3 036 1 3
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 563 99 91 390
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 669 -5 477 -4 020 -9 442
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 5 107 2 441 4 021 9 445
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 35 170 46 584 26 312 38 874
Summa varulager 35 170 46 584 26 312 38 874
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 548 0 9 037
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 107 2 441 21 521 9 446
Övriga kortfristiga fordringar 2 246 54 68 78
Summa kortfristiga fordringar 7 353 3 043 21 589 18 561
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 6 455 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 48 978 49 627 47 901 57 435
Summa tillgångar 48 978 49 627 47 901 57 435

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 15 174 18 210 18 209 18 206
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 438 -3 036 1 3
Summa fritt eget kapital 17 612 15 174 18 210 18 209
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 17 712 15 274 18 310 18 309
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 58 335 468 591
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 30 391 18 801 21 123 8 490
Övriga kortfristiga skulder 817 15 217 8 000 30 045
Summa kortfristiga skulder 31 266 34 353 29 591 39 126
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 48 978 49 627 47 901 57 435

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 23,52 % 8,86 % 72,96 % 47,44 %
Soliditet (%) 36,16 % 30,78 % 38,22 % 31,88 %
Avkastning på eget kapital (%) -15,07 % -35,86 % -21,96 % -51,57 %
Riskbuffert (%) -6,10 % -11,13 % -8,51 % -16,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -23,94 % -45,19 % -8,65 % -17,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0