Nyckeltal för Telge Bostäder AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 914 891 841 141 826 471 790 539
Aktiverat arbete för egen räkning 16 564 11 581 13 451 9 777
Övriga rörelseintäkter 11 476 8 895 1 633 4 448
Total omsättning 942 931 861 617 841 555 804 764
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 488 567 458 811 451 290 449 367
Personalkostnader 120 215 112 431 118 347 131 867
Avskrivningar 150 836 122 788 134 271 109 110
Summa rörelsekostnader -759 618 -694 030 -703 908 -690 344
Rörelseresultat 182 131 166 327 137 318 96 207
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 113 035 129 245 108 234 63 378
Skatt 3 270 25 342 15 060 18 787
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 115 008 129 037 108 685 62 853
Årets resultat 4 907 103 903 93 174 44 591
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 000 0 -2 7 500
Ränteintäkter från koncernföretag 1 825 0 0 0
Externa ränteintäkter 653 1 495 1 768 5 340
Räntekostnader till koncernföretag 63 129 34 702 27 986 35 381
Externa räntekostnader 44 5 10 21
Övriga finansiella kostnader 10 591 11 609 11 347 10 792
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 115 008 129 037 108 685 62 853
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -104 858 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 973 208 -451 525
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 5 026 400 4 725 230 4 550 700 4 626 690
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 575 1 437 1 748 2 214
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 668 117 370 660 360 137 150 743
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 698 092 5 097 327 4 912 585 4 779 647
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 000 0 -2 7 500
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 910 4 771 4 873 5 340
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 011 4 771 4 873 6 340
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 5 703 100 5 102 100 4 917 460 4 785 980

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 555 579 798 1 084
Summa varulager 555 579 798 1 084
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 673 1 402 906 826
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 87 838 8 567 4 366 8 729
Övriga kortfristiga fordringar 35 002 35 479 36 707 35 447
Summa kortfristiga fordringar 123 513 45 448 41 979 45 002
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 124 068 46 027 42 777 46 086
Summa tillgångar 5 827 170 5 148 120 4 960 240 4 832 070

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 95 500 95 500 95 500 95 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 203 020 203 020 203 020 203 020
Övrigt bundet eget kapital 29 062 29 062 29 062 29 062
Summa bundet eget kapital 327 582 327 582 327 582 327 582
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 683 010 1 929 930 1 837 370 1 793 460
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 907 103 903 93 174 44 591
Summa fritt eget kapital 2 687 917 2 033 833 1 930 544 1 838 051
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 015 500 2 361 420 2 258 130 2 165 630
Summa obeskattade reserver 8 363 1 572 1 780 1 330
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 268 496 263 924 238 300 224 241
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 163 960 2 300 510 2 242 120 2 138 940
Övriga långfristiga skulder 2 561 2 318 2 179 2 144
Summa långfristiga skulder 2 166 520 2 302 830 2 244 300 2 141 080
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 52 161 43 990 50 117 60 098
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 160 863 47 777 45 622 124 392
Övriga kortfristiga skulder 155 265 126 614 121 995 115 296
Summa kortfristiga skulder 368 289 218 381 217 734 299 786
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 827 170 5 148 120 4 960 240 4 832 070

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 155 152 172 181
Löner till styrelse & VD 1 929 1 518 1 608 1 608
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 70 356 65 640 75 476 78 040
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 72 285 42 232 40 132 49 477
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 250 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 250 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 2 657 000 2 857 000 2 857 000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 108 762 611 677
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 33,54 % 20,81 % 19,28 % 15,01 %
Soliditet (%) 51,85 % 45,89 % 45,55 % 44,84 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,81 % 5,46 % 4,81 % 2,90 %
Riskbuffert (%) 0,33 % 1,57 % 1,39 % 0,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,51 % 9,83 % 8,39 % 2,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 466 442 448 440
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Koncernredovisning för Telge Bostäder AB

Information 2000-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2000-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 0
Rörelsens kostnader 2000-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 0
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 0
Resultat 2000-12
Resultat före skatt 0
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 0
Årets resultat 0
Jämförelsestörande poster 2000-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2000-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2000-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0
Bokslutsdispositioner 2000-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2000-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2000-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2000-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2000-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2000-12
Summa anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2000-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2000-12
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kortfristiga fordringar 0
Kassa och bank 2000-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 0
2000-12
Summa omsättningstillgångar 0
Summa tillgångar 0

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2000-12
Aktiekapital 0
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 0
Fritt eget kapital 2000-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 0
Summa fritt eget kapital 0
2000-12
Summa eget kapital 0
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2000-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2000-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 0
2000-12
Summa eget kapital och skulder 0

Noter

2000-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2000-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2000-12
Kassalikviditet (%) 0,00 %
Soliditet (%) 0,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 %
Riskbuffert (%) 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!