Koncernredovisning för Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 302 000 4 910 000 5 362 000 5 314 000
Aktiverat arbete för egen räkning 166 000 162 000 149 000 0
Övriga rörelseintäkter 58 000 83 000 69 000 84 000
Total omsättning 6 526 000 5 155 000 5 580 000 5 398 000
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 120 000
Råvaror och förnödenheter 838 000 639 000 766 000 704 000
Handelsvaror 2 588 000 1 560 000 1 896 000 1 960 000
Övriga externa kostnader 849 000 811 000 732 000 670 000
Personalkostnader 809 000 765 000 758 000 726 000
Avskrivningar 629 000 662 000 648 000 567 000
Summa rörelsekostnader -5 713 000 -4 437 000 -4 800 000 -4 747 000
Rörelseresultat 789 000 682 000 758 000 876 000
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 764 000 650 000 723 000 833 000
Skatt 12 000 81 000 125 000 22 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 764 000 650 000 723 000 833 000
Årets resultat 242 000 278 000 527 000 297 000
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 7 000 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 000 1 000 3 000 2 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 36 000 39 000 41 000 46 000
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 764 000 650 000 723 000 833 000
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -510 000 -291 000 -71 000 -514 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 26 000 22 000 23 000 7 000
Goodwill 1 000 6 000 10 000 16 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 107 000 72 000 43 000 13 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 134 000 100 000 76 000 36 000
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 1 246 000 1 186 000 1 218 000 1 161 000
Maskiner 8 531 000 7 917 000 6 873 000 6 704 000
Inventarier 135 000 122 000 109 000 97 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 394 000 630 000 966 000 484 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 16 000 17 000
Summa materiella anläggningstillgångar 10 306 000 9 855 000 9 182 000 8 463 000
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 7 000 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 25 000 78 000 67 000 49 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 28 000 30 000 17 000 21 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 124 000 132 000 99 000 78 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 10 564 000 10 087 000 9 357 000 8 577 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 141 000 103 000 93 000 80 000
Summa varulager 141 000 103 000 93 000 80 000
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 642 000 476 000 552 000 572 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 163 000 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 501 000 1 015 000 863 000 1 158 000
Summa kortfristiga fordringar 2 143 000 1 491 000 1 578 000 1 730 000
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 752 000 289 000 197 000 141 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 036 000 1 883 000 1 868 000 1 951 000
Summa tillgångar 13 600 000 11 970 000 11 225 000 10 528 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 434 000 434 000 434 000 434 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 116 000 116 000 116 000 116 000
Summa bundet eget kapital 550 000 550 000 550 000 550 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 5 486 000 4 951 000 4 597 000 4 187 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 82 000 0 255 000
Årets resultat 242 000 278 000 527 000 297 000
Summa fritt eget kapital 5 728 000 5 311 000 5 124 000 4 739 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 6 278 000 5 861 000 5 674 000 5 289 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 320 000 1 337 000 1 243 000 1 117 000
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 080 000 2 096 000 2 162 000 1 838 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 329 000 320 000 293 000 280 000
Summa långfristiga skulder 2 409 000 2 416 000 2 455 000 2 118 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 518 000 687 000 255 000 203 000
Leverantörsskulder 351 000 199 000 242 000 181 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 253 000 209 000 71 000 261 000
Övriga kortfristiga skulder 2 471 000 1 261 000 1 285 000 1 359 000
Summa kortfristiga skulder 3 593 000 2 356 000 1 853 000 2 004 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 13 600 000 11 970 000 11 225 000 10 528 000

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 978 980 958 926
Löner till styrelse & VD 9 000 8 000 9 000 9 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 527 000 499 000 485 000 459 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 256 000 243 000 243 000 237 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 50 000 50 000 60 000 105 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 126 000 241 000 99 000 49 000
Summa säkerheter 176 000 291 000 159 000 154 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 2 000 0 706 000 810 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 48 000
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 80,57 % 75,55 % 95,79 % 93,36 %
Soliditet (%) 46,16 % 48,96 % 50,55 % 50,24 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,17 % 11,09 % 12,74 % 15,75 %
Riskbuffert (%) 5,28 % 4,94 % 5,85 % 7,23 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,55 % 12,44 % 12,72 % 14,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 548 517 516 505
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 674 000 2 222 000 2 286 000 2 274 000
Aktiverat arbete för egen räkning 37 000 39 000 38 000 27 000
Övriga rörelseintäkter 201 000 189 000 208 000 179 000
Total omsättning 2 912 000 2 450 000 2 532 000 2 480 000
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 716 000 477 000 560 000 559 000
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 629 000 614 000 560 000 498 000
Personalkostnader 548 000 507 000 498 000 473 000
Avskrivningar 351 000 441 000 423 000 346 000
Summa rörelsekostnader -2 244 000 -2 039 000 -2 041 000 -1 876 000
Rörelseresultat 651 000 408 000 487 000 598 000
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 594 000 434 000 286 000 418 000
Skatt -11 000 0 -3 000 10 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 626 000 416 000 457 000 605 000
Årets resultat 14 000 7 000 -38 000 44 000
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -21 000 10 000 -27 000 18 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 24 000 24 000 18 000
Externa ränteintäkter 1 000 0 0 1 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 29 000 29 000 29 000 31 000
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 626 000 416 000 457 000 605 000
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -591 000 -427 000 -327 000 -364 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -32 000 18 000 -171 000 -187 000
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 8 000 4 000 5 000 6 000
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 96 000 67 000 43 000 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 104 000 71 000 48 000 6 000
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 1 046 000 1 009 000 1 046 000 953 000
Maskiner 4 367 000 4 254 000 4 177 000 4 082 000
Inventarier 114 000 102 000 90 000 76 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 158 000 243 000 285 000 232 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 8 000 9 000
Summa materiella anläggningstillgångar 5 685 000 5 608 000 5 606 000 5 352 000
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -21 000 10 000 -27 000 18 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 655 000 604 000 770 000 914 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 48 000 1 344 170 24 000 21 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 419 000 2 147 000 1 349 000 1 541 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 8 208 000 7 826 000 7 003 000 6 899 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 124 000 84 000 78 000 59 000
Summa varulager 124 000 84 000 78 000 59 000
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 251 000 226 000 265 000 247 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 84 000 47 000 448 000 120 000
Övriga kortfristiga fordringar 521 000 383 000 338 000 347 000
Summa kortfristiga fordringar 856 000 656 000 1 051 000 714 000
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 000 7 000 11 000 25 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 981 000 747 000 1 140 000 798 000
Summa tillgångar 9 189 000 8 573 000 8 143 000 7 697 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 434 000 434 000 434 000 434 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 7 000 9 000 11 000 13 000
Övrigt bundet eget kapital 40 000 40 000 40 000 40 000
Summa bundet eget kapital 481 000 483 000 485 000 487 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 635 000 544 000 747 000 598 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 256 000 82 000 0 256 000
Årets resultat 14 000 7 000 -38 000 44 000
Summa fritt eget kapital 905 000 633 000 709 000 898 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 386 000 1 116 000 1 194 000 1 385 000
Summa obeskattade reserver 3 587 000 3 554 000 3 572 000 3 353 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 123 000 122 000 121 000 119 000
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 784 000 1 828 000 1 822 000 1 327 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 324 000 314 000 285 000 271 000
Summa långfristiga skulder 2 108 000 2 142 000 2 107 000 1 598 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 395 000 495 000 45 000 22 000
Leverantörsskulder 218 000 88 000 104 000 85 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 439 000 333 000 154 000 320 000
Övriga kortfristiga skulder 933 000 723 000 846 000 815 000
Summa kortfristiga skulder 1 985 000 1 639 000 1 149 000 1 242 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 9 189 000 8 573 000 8 143 000 7 697 000

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 658 651 627 599
Löner till styrelse & VD 4 000 4 000 4 000 4 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 357 000 331 000 320 000 300 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 174 000 161 000 160 000 155 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 6 000 13 000 11 000
Summa säkerheter 0 6 000 13 000 11 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 377 000 419 000 338 000 56 000
Summa ansvarsförbindelser 377 000 419 000 338 000 56 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 166 569 124 992
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 43,17 % 40,45 % 92,43 % 59,50 %
Soliditet (%) 43,85 % 43,57 % 46,99 % 50,10 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,53 % 11,14 % 11,94 % 15,69 %
Riskbuffert (%) 6,55 % 4,58 % 5,28 % 7,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 22,33 % 17,42 % 18,72 % 25,24 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 549 515 517 508
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!