Koncernredovisning för Teenage Engineering AB

Information 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 163 241 205 245
Aktiverat arbete för egen räkning 10 361 10 552
Övriga rörelseintäkter 3 566 59
Total omsättning 177 168 215 856
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 86 167 115 264
Övriga externa kostnader 16 402 20 209
Personalkostnader 49 646 49 403
Avskrivningar 13 454 11 174
Summa rörelsekostnader -165 669 -196 050
Rörelseresultat 11 499 19 806
Resultat 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 11 064 19 256
Skatt 2 910 5 037
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 11 064 19 256
Årets resultat 8 154 14 219
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 45 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 481 551
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 064 19 256
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 60 866 47 633
Patent, licenser mm 1 340 1 308
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 62 206 48 941
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 704 1 180
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 704 1 180
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 121 121
2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 63 032 50 242

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 54 723 50 905
Summa varulager 54 723 50 905
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12
Kundfordringar 12 986 12 180
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 205 6 233
Summa kortfristiga fordringar 18 191 18 413
Kassa och bank 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 29 976 27 665
2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 102 889 96 983
Summa tillgångar 165 921 147 225

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12
Aktiekapital 234 234
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 55 810 55 194
Summa bundet eget kapital 56 044 55 428
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 46 529 31 859
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 8 154 14 219
Summa fritt eget kapital 54 683 46 078
2021-12 2020-12
Summa eget kapital 110 727 101 506
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 2 987 2 675
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 25 000 167
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 25 000 167
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 6 020
Leverantörsskulder 12 764 17 384
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 14 443 19 474
Summa kortfristiga skulder 27 207 42 878
2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 165 921 147 225

Noter

2021-12 2020-12
Antal anställda 56 56
Löner till styrelse & VD 5 404 4 404
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 30 332 32 157
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 13 440 12 312
2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 50 000 47 000
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 50 000 47 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 25 000 25 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 5 020
Utdelning 0 0
2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 177,04 % 107,46 %
Soliditet (%) 66,73 % 68,95 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,99 % 18,97 %
Riskbuffert (%) 6,04 % 12,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,48 % 9,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 638 653
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 160 295 201 155 191 880 103 107
Aktiverat arbete för egen räkning 10 361 10 552 5 606 8 778
Övriga rörelseintäkter 3 566 55 673 1 297
Total omsättning 174 222 211 762 198 159 113 182
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 85 388 114 404 83 913 46 606
Övriga externa kostnader 15 070 19 791 31 088 12 906
Personalkostnader 49 222 47 184 42 526 29 561
Avskrivningar 13 454 11 174 7 536 3 901
Summa rörelsekostnader -163 134 -192 553 -165 063 -92 974
Rörelseresultat 11 088 19 210 33 096 20 208
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 8 652 27 580 14 821 17 067
Skatt 2 448 6 789 2 643 1 594
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 652 18 660 32 241 19 417
Årets resultat 6 204 20 790 12 179 15 472
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 45 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 481 551 855 791
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 652 18 660 32 241 19 417
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 000 8 920 -17 420 -2 350
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 60 866 47 633 39 727 32 700
Patent, licenser mm 1 340 1 308 824 1 170
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 62 206 48 941 40 551 33 870
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 704 1 180 863 1 002
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 704 1 180 863 1 002
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 53 57
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 130 130 62 66
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 63 041 50 251 41 476 34 938

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 54 723 50 905 52 274 16 480
Summa varulager 54 723 50 905 52 274 16 480
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 13 873 17 903 16 008 14 158
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 247 5 692 9 834 4 267
Summa kortfristiga fordringar 18 120 23 595 25 842 18 425
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 28 099 21 340 29 287 16 762
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 100 941 95 840 107 404 51 667
Summa tillgångar 163 982 146 092 148 880 86 605

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 234 234 229 187
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 60 866 47 633 24 482 22 685
Summa bundet eget kapital 61 100 47 867 24 711 22 872
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 31 299 22 817 33 768 -146
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 6 204 20 790 12 179 15 472
Summa fritt eget kapital 37 503 43 607 45 947 15 326
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 98 603 91 474 70 658 38 198
Summa obeskattade reserver 14 500 12 500 21 420 4 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 25 000 167 1 167 2 167
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 25 000 167 1 167 2 167
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 6 020 1 169 1 000
Leverantörsskulder 12 382 17 364 11 750 11 982
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 588 0 0
Övriga kortfristiga skulder 13 496 17 979 42 716 29 258
Summa kortfristiga skulder 25 878 41 951 55 635 42 240
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 163 982 146 092 148 880 86 605

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 55 55 45 38
Löner till styrelse & VD 5 404 4 404 186 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 29 976 30 159 29 205 21 055
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 13 411 12 197 11 694 7 921
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 50 000 47 000 35 905 20 905
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 50 000 47 000 35 905 20 905
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 25 000 25 000 30 000 15 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 5 020 169 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 178,60 % 107,11 % 99,09 % 83,30 %
Soliditet (%) 66,65 % 68,92 % 58,06 % 47,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,75 % 18,53 % 37,30 % 47,19 %
Riskbuffert (%) 5,91 % 11,94 % 20,86 % 21,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,35 % 9,00 % 16,36 % 18,06 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 643 628 653 554
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!