Nyckeltal för Tarn Energy AB

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 566 1 747 1 713 1 679
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 6 0 0
Total omsättning 567 1 753 1 713 1 679
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 458 673 555 488
Personalkostnader 261 213 183 272
Avskrivningar 311 175 213 192
Summa rörelsekostnader -1 030 -1 061 -951 -952
Rörelseresultat -463 693 761 728
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt -18 519 571 545
Skatt 1 113 127 120
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -887 692 760 725
Årets resultat -19 405 444 425
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 423 2 2 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -887 692 760 725
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 869 -173 -189 -180
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 30 390 3 574 3 749 3 924
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 38
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 1 306 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 30 390 4 880 3 749 3 962
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 30 390 4 880 3 749 3 962

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 2 360 2 150 1 249
Övriga kortfristiga fordringar 284 314 27 17
Summa kortfristiga fordringar 284 2 674 2 177 1 266
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 789 872 48 214
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 2 073 3 545 2 224 1 480
Summa tillgångar 32 464 8 425 5 974 5 442

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50
Summa bundet eget kapital 1 050 1 050 1 050 1 050
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 3 447 3 041 2 598 2 173
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -19 405 444 425
Summa fritt eget kapital 3 428 3 446 3 042 2 598
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 4 478 4 496 4 092 3 648
Summa obeskattade reserver 0 869 696 507
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 21 700 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 21 700 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 002 1 548 14 22
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 134 2 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 150 1 509 1 172 1 265
Summa kortfristiga skulder 6 286 3 059 1 186 1 287
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 32 464 8 425 5 974 5 442

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 216 179 153 222
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 45 33 31 50
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 21 700 3 400 3 400 3 400
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 21 700 3 400 3 400 3 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 3 400 3 400 3 400
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 32,98 % 115,92 % 187,61 % 115,00 %
Soliditet (%) 13,79 % 60,97 % 77,08 % 73,90 %
Avkastning på eget kapital (%) -19,81 % 13,47 % 16,50 % 18,03 %
Riskbuffert (%) -2,94 % 8,18 % 12,61 % 13,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -231,45 % 39,50 % 44,25 % 43,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 108 90 77 111
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!