Nyckeltal för Tarn Energy AB

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 151 566 1 747 1 713
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 6 0
Total omsättning 2 151 567 1 753 1 713
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 021 458 673 555
Personalkostnader 347 261 213 183
Avskrivningar 718 311 175 213
Summa rörelsekostnader -2 086 -1 030 -1 061 -951
Rörelseresultat 65 -463 693 761
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt -242 -18 519 571
Skatt -2 1 113 127
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -242 -887 692 760
Årets resultat -239 -19 405 444
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 308 423 2 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -242 -887 692 760
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 869 -173 -189
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 29 672 30 390 3 574 3 749
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 1 306 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 29 672 30 390 4 880 3 749
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 29 672 30 390 4 880 3 749

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 2 360 2 150
Övriga kortfristiga fordringar 159 284 314 27
Summa kortfristiga fordringar 159 284 2 674 2 177
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 411 1 789 872 48
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 1 570 2 073 3 545 2 224
Summa tillgångar 31 242 32 464 8 425 5 974

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50
Summa bundet eget kapital 1 050 1 050 1 050 1 050
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 3 428 3 447 3 041 2 598
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -239 -19 405 444
Summa fritt eget kapital 3 189 3 428 3 446 3 042
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 4 239 4 478 4 496 4 092
Summa obeskattade reserver 0 0 869 696
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 19 530 21 700 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 19 530 21 700 0 0
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 1 085 0 0 0
Leverantörsskulder 93 1 002 1 548 14
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 828 4 134 2 0
Övriga kortfristiga skulder 1 468 1 150 1 509 1 172
Summa kortfristiga skulder 7 474 6 286 3 059 1 186
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 31 242 32 464 8 425 5 974

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 285 216 179 153
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 62 45 33 31
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 21 700 21 700 3 400 3 400
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 21 700 21 700 3 400 3 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 3 400 3 400
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 21,01 % 32,98 % 115,92 % 187,61 %
Soliditet (%) 13,57 % 13,79 % 60,97 % 77,08 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,71 % -19,81 % 13,47 % 16,50 %
Riskbuffert (%) -0,93 % -2,94 % 8,18 % 12,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -25,57 % -231,45 % 39,50 % 44,25 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 143 108 90 77
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!