Nyckeltal för Tanums Hotell- och Konferensanläggning Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 129 577 76 651 51 345 102 582
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 617 8 884 14 198 254
Total omsättning 130 194 85 535 65 543 102 836
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 17 437 9 001 8 483 17 212
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 62 218 49 193 39 658 49 280
Personalkostnader 33 794 25 910 27 144 43 530
Avskrivningar 2 234 2 281 2 552 2 550
Summa rörelsekostnader -115 683 -86 385 -77 837 -112 572
Rörelseresultat 14 397 -851 -12 322 -9 735
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 10 381 -897 -12 681 -9 834
Skatt 7 0 8 14
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 381 -897 -12 681 -9 834
Årets resultat 1 874 34 -2 623 2
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 486 417 0 0
Externa ränteintäkter 1 25 10 684
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 532
Externa räntekostnader 504 488 369 251
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 381 -897 -12 681 -9 834
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -8 500 931 10 066 9 850
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -4 000 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 9 76 202
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 9 76 202
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 475 84 97 109
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 7 640 7 428 8 393 10 648
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 876 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 991 7 512 8 490 10 757
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 60 60 60 60
Summa finansiella anläggningstillgångar 60 60 60 60
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 10 051 7 580 8 625 11 019

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 192 923 691 1 079
Summa varulager 1 192 923 691 1 079
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 5 313 3 455 426 4 533
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 7 897 13 482 9 344 0
Övriga kortfristiga fordringar 7 647 2 226 9 320 13 958
Summa kortfristiga fordringar 20 857 19 163 19 090 18 491
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 002 48 57 186
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 23 050 20 134 19 837 19 755
Summa tillgångar 33 101 27 715 28 463 30 775

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 5 300 5 300 5 300 5 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 060 1 060 1 060 1 060
Summa bundet eget kapital 6 360 6 360 6 360 6 360
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 712 678 -199 -201
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 3 500 3 500
Årets resultat 1 874 34 -2 623 2
Summa fritt eget kapital 2 586 712 678 3 301
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 8 946 7 072 7 038 9 661
Summa obeskattade reserver 4 000 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 5 000 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 5 000 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 4 015 3 669 3 227
Leverantörsskulder 7 192 4 785 2 073 4 255
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 566 57 2 002 3 458
Övriga kortfristiga skulder 11 398 11 786 8 681 10 174
Summa kortfristiga skulder 20 156 20 643 16 425 21 114
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 33 101 27 715 28 463 30 775

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 63 44 47 82
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 24 303 18 422 18 569 30 740
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 8 672 6 941 6 744 12 114
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 6 184 6 184 6 184 6 184
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 6 184 6 184 6 184 6 184
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 5 000 5 000 5 000 5 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 4 015 3 669 3 227
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 108,45 % 93,06 % 116,57 % 88,46 %
Soliditet (%) 35,93 % 25,52 % 24,73 % 31,39 %
Avkastning på eget kapital (%) 120,91 % -12,68 % -180,18 % -101,79 %
Riskbuffert (%) 42,59 % -3,84 % -44,98 % -33,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,71 % -1,81 % -25,42 % -10,35 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 386 419 395 375
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!