Nyckeltal för TRB Fastighets Aktiebolag

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 445 509
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 224 0
Total omsättning 0 0 669 509
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 14 19 280 303
Personalkostnader 0 0 5 110
Avskrivningar 0 0 0 81
Summa rörelsekostnader -14 -19 -285 -494
Rörelseresultat -14 -19 383 15
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 256 -371 5 870 -61
Skatt 0 0 47 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 256 -371 5 870 -61
Årets resultat 256 -371 5 823 -61
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 5 549 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 1 62 75
Övriga finansiella kostnader 0 351 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 256 -371 5 870 -61
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 1 058
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 1 058
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 5 549 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 323 3 051 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 323 3 051 0 100
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 3 323 3 051 0 1 158

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 20
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 2
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 2
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 24
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 135 196 6 574 152
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 135 196 6 574 176
Summa tillgångar 3 458 3 247 6 574 1 334

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 224
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 324
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 3 101 3 472 49 109
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 256 -371 5 823 -61
Summa fritt eget kapital 3 357 3 101 5 872 48
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 3 457 3 201 5 972 372
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 874
Summa långfristiga skulder 0 0 0 874
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 19
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 46 602 68
Summa kortfristiga skulder 1 46 602 87
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 3 458 3 247 6 574 1 334

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 700 0 2 400 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 13 500,00 % 426,09 % 1 092,03 % 202,30 %
Soliditet (%) 99,97 % 98,58 % 90,84 % 27,89 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,41 % -11,59 % 98,29 % -16,40 %
Riskbuffert (%) -192,54 % -765,80 % 79,94 % -6,75 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 1 305,17 % -26,72 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord