Nyckeltal för TMT Vägmarkeringar AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 15

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 898 1 197
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 174 0
Total omsättning 5 072 1 197
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 3 125 1 145
Övriga externa kostnader 1 300 378
Personalkostnader 580 131
Avskrivningar 394 72
Summa rörelsekostnader -5 399 -1 726
Rörelseresultat -327 -530
Resultat 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -436 -552
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -436 -552
Årets resultat -436 -552
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 109 22
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -436 -552
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 4 727 2 084
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 727 2 084
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 363 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 363 0
2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 5 090 2 084

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 146 108
Summa varulager 146 108
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12
Kundfordringar 988 43
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 511 327
Summa kortfristiga fordringar 2 499 370
Kassa och bank 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 0 371
2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 2 645 850
Summa tillgångar 7 735 2 934

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 507
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 100 507
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12
Balanserat resultat -4 140
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 163 0
Årets resultat -436 -552
Summa fritt eget kapital 723 -412
2021-12 2020-12
Summa eget kapital 823 95
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 178 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 22 1 321
Summa långfristiga skulder 3 200 1 321
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 264 1 232
Leverantörsskulder 264 127
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 184 158
Summa kortfristiga skulder 3 712 1 517
2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 7 735 2 934

Noter

2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 1 400 400
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 4 404 2 084
Summa säkerheter 5 804 2 484
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 600 0
Utnyttjad checkräkningskredit 349 0
Utdelning 0 0
2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 67,32 % 48,85 %
Soliditet (%) 10,64 % 3,24 %
Avkastning på eget kapital (%) -52,98 % -581,05 %
Riskbuffert (%) -5,80 % -18,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -11,13 % -47,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!