Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för TIMPERA Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 028 1 761 1 510 1 083
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 167 0 7 0
Total omsättning 1 195 1 761 1 517 1 083
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -7 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 233 0 0 0
Handelsvaror 32 17 4 3
Övriga externa kostnader 131 597 362 394
Personalkostnader 821 1 076 674 686
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 210 -1 690 -1 040 -1 083
Rörelseresultat -29 72 475 0
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -30 142 476 10
Skatt 0 37 108 6
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -30 72 476 0
Årets resultat -30 104 368 3
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -30 72 476 0
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 70 0 10
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 87 64 52 40
Summa finansiella anläggningstillgångar 87 64 52 40
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 87 64 52 40

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 61 69 70 74
Summa varulager 61 69 70 74
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 144
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 310 381 393 28
Summa kortfristiga fordringar 310 381 393 172
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 281 470 507 299
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 653 919 971 545
Summa tillgångar 740 983 1 023 585

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 558 534 316 313
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -30 104 368 3
Summa fritt eget kapital 528 638 684 316
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 578 688 734 366
Summa obeskattade reserver 0 0 70 70
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 8
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 162 295 219 141
Summa kortfristiga skulder 162 295 219 149
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 740 983 1 023 585

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 80 150 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 364,81 % 288,47 % 410,96 % 316,11 %
Soliditet (%) 78,11 % 69,99 % 76,79 % 71,38 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,19 % 10,47 % 60,59 % 0,00 %
Riskbuffert (%) -4,54 % 7,32 % 46,53 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,02 % 4,09 % 31,52 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0