Nyckeltal för TDK Nordic AB

Information 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 21 660 23 692 25 348 30 555
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 879 8 372 7 056 8 482
Total omsättning 26 539 32 064 32 404 39 037
Rörelsens kostnader 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 181 2 769 5 807 6 184
Personalkostnader 21 885 26 447 24 829 30 459
Avskrivningar 80 84 158 215
Summa rörelsekostnader -25 146 -29 300 -30 794 -36 858
Rörelseresultat 1 176 1 666 1 510 1 910
Resultat 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Resultat före skatt 1 210 1 643 1 516 1 966
Skatt 385 481 552 563
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 176 1 666 1 510 1 909
Årets resultat 825 1 162 964 1 403
Jämförelsestörande poster 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 176 1 666 1 510 1 909
Bokslutsdispositioner 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 34 -23 6 57
Balansräkning 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 97 177 129 287
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 97 177 129 287
Finansiella anläggningstillgångar 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 421 425 465 465
Summa finansiella anläggningstillgångar 421 425 465 465
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Summa anläggningstillgångar 518 602 594 752

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 11 484 13 605 13 827 16 074
Övriga kortfristiga fordringar 2 402 2 006 1 251 830
Summa kortfristiga fordringar 13 886 15 611 15 078 16 904
Kassa och bank 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 488 2 436 1 809 2 246
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Summa omsättningstillgångar 16 374 18 047 16 887 19 150
Summa tillgångar 16 892 18 649 17 481 19 902

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Balanserat resultat 6 738 6 746 6 742 6 010
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 825 1 162 964 1 403
Summa fritt eget kapital 7 563 7 908 7 706 7 413
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Summa eget kapital 7 683 8 028 7 826 7 533
Summa obeskattade reserver 18 51 28 34
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 523 529 578 578
Summa långfristiga skulder 523 529 578 578
Kortfristiga skulder 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 229 186 606 884
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 1 54
Övriga kortfristiga skulder 8 439 9 855 8 442 10 819
Summa kortfristiga skulder 8 668 10 041 9 049 11 757
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Summa eget kapital och skulder 16 892 18 649 17 481 19 902

Noter

2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Antal anställda 16 18 17 20
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 799 1 170 959 671
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Kassalikviditet (%) 188,90 % 179,73 % 186,62 % 162,88 %
Soliditet (%) 45,56 % 43,25 % 44,89 % 37,98 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,28 % 20,66 % 19,24 % 25,26 %
Riskbuffert (%) 6,96 % 8,93 % 8,64 % 9,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,43 % 7,03 % 5,96 % 6,24 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!