Nyckeltal för T Gustavssons Elinstallationer AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 150 6 252 6 137 7 133
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 24 73 41
Total omsättning 6 150 6 276 6 210 7 174
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 551 2 407 2 246 2 448
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 499 576 555 551
Personalkostnader 2 504 2 671 2 821 3 184
Avskrivningar 34 47 37 54
Summa rörelsekostnader -5 588 -5 701 -5 659 -6 237
Rörelseresultat -596 574 552 937
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 45 702 916 806
Skatt 259 150 202 175
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -595 577 541 929
Årets resultat -214 552 714 631
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 5 2 6
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 2 13 14
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -595 577 541 929
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 640 125 375 -123
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 1 158 1 195 1 232
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 127 42 0 17
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 127 1 200 1 195 1 249
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 168 138 108 78
Summa finansiella anläggningstillgångar 168 138 108 78
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 295 1 338 1 302 1 326

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 29 30 31 32
Summa varulager 29 30 31 32
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 309 761 784 985
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 50 45 180 226
Summa kortfristiga fordringar 1 359 806 964 1 211
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 618 3 538 4 170 3 786
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 4 007 4 373 5 165 5 029
Summa tillgångar 4 301 5 711 6 467 6 355

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 562 2 156 2 142 2 111
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -214 552 714 631
Summa fritt eget kapital 2 348 2 708 2 856 2 742
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 448 2 808 2 956 2 842
Summa obeskattade reserver 0 640 765 1 140
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 432
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 432
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 432 47
Leverantörsskulder 516 291 307 287
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 337 1 972 2 008 1 608
Summa kortfristiga skulder 1 853 2 263 2 747 1 942
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 4 301 5 711 6 467 6 355

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4 5 5 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 100 100
Fastighetsinteckningar 0 0 1 250 1 250
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 1 350 1 350
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 150 146 700 600
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 214,62 % 191,96 % 186,89 % 257,31 %
Soliditet (%) 56,92 % 57,43 % 54,43 % 57,94 %
Avkastning på eget kapital (%) -24,31 % 17,59 % 15,37 % 25,23 %
Riskbuffert (%) -13,86 % 10,06 % 8,13 % 14,32 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -9,69 % 9,20 % 8,60 % 12,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord