Nyckeltal för Systembolaget Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 38 120 000 36 737 000 32 211 000 30 907 000
Övriga rörelseintäkter 9 000 6 000 12 000 6 000
Total omsättning 38 129 000 36 743 000 32 223 000 30 913 000
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 1 000 1 000 2 000 2 000
Kostnad sålda varor 33 368 000 32 061 000 28 092 000 27 004 000
Rörelseresultat 428 000 542 000 229 000 227 000
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 464 000 597 000 304 000 232 000
Skatt 88 000 126 000 64 000 52 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 464 000 572 000 304 000 225 000
Årets resultat 376 000 471 000 240 000 180 000
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 17 000 17 000 16 000 17 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 30 000 72 000 24 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 000 0
Övriga finansiella kostnader 0 20 000 12 000 43 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 464 000 572 000 304 000 225 000
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 25 000 0 7 000
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 23 000 25 000 27 000 28 000
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 338 000 370 000 366 000 426 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 36 000 39 000 74 000 30 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 397 000 434 000 467 000 484 000
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 17 000 17 000 16 000 17 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 753 000 2 790 000 2 839 000 3 181 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 753 000 2 790 000 2 839 000 3 181 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 3 150 000 3 224 000 3 306 000 3 665 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 406 000 1 406 000 1 040 000 1 076 000
Summa varulager 1 406 000 1 406 000 1 040 000 1 076 000
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 15 000 15 000 13 000 8 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 209 000 241 000 188 000 156 000
Summa kortfristiga fordringar 224 000 256 000 201 000 164 000
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 345 000 0 106 000 0
Summa kassa och bank 2 577 000 1 929 000 1 454 000 1 026 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 4 552 000 3 591 000 2 801 000 2 266 000
Summa tillgångar 7 702 000 6 815 000 6 107 000 5 931 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 360 000 360 000 360 000 360 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 72 000 72 000 72 000 72 000
Summa bundet eget kapital 432 000 432 000 432 000 432 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 891 000 891 000 891 000 891 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 376 000 471 000 240 000 180 000
Summa fritt eget kapital 1 267 000 1 362 000 1 131 000 1 071 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 699 000 1 794 000 1 563 000 1 503 000
Summa obeskattade reserver 0 0 25 000 25 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 129 000 117 000 92 000 84 000
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 91 000 92 000 88 000 85 000
Övriga långfristiga skulder 34 000 31 000 24 000 23 000
Summa långfristiga skulder 125 000 123 000 112 000 108 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 145 000 4 231 000 3 865 000 3 751 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 15 000 8 000 1 000 3 000
Övriga kortfristiga skulder 589 000 542 000 449 000 457 000
Summa kortfristiga skulder 5 749 000 4 781 000 4 315 000 4 211 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 7 702 000 6 815 000 6 107 000 5 931 000

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4035 3884 3613 3496
Löner till styrelse & VD 29 000 28 000 25 000 21 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 723 000 159 900 1 511 000 1 413 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 703 000 688 000 648 000 607 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 2 000 40 000 5 000
Summa säkerheter 0 2 000 40 000 5 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 13 000 12 000 11 000 9 000
Summa ansvarsförbindelser 13 000 12 000 11 000 9 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 375 687 421 250 240 278 179 735
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 48,72 % 45,70 % 38,35 % 28,26 %
Soliditet (%) 22,06 % 26,32 % 25,90 % 25,65 %
Avkastning på eget kapital (%) 27,31 % 31,88 % 19,22 % 14,79 %
Riskbuffert (%) 6,02 % 8,28 % 4,90 % 3,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,22 % 1,50 % 0,90 % 0,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 434 48 425 410
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!