Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Swerock Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 079 520 4 897 150 5 030 940 4 650 760
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 57 431 34 653 34 305 17 311
Total omsättning 5 136 951 4 931 803 5 065 245 4 668 071
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 79 723 20 728 42 469 6 126
Råvaror och förnödenheter 3 886 680 3 666 440 3 826 280 3 519 110
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 165 812 150 957 156 491 154 891
Personalkostnader 685 695 648 511 636 521 590 477
Avskrivningar 168 821 160 064 156 587 143 177
Summa rörelsekostnader -4 986 731 -4 646 700 -4 818 348 -4 413 781
Rörelseresultat 304 465 322 814 330 238 265 454
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 224 540 254 209 248 424 245 261
Skatt -1 486 9 182 -6 943 -424
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 292 349 315 967 328 622 265 624
Årets resultat -26 611 24 365 -29 421 -4 876
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 2 250 2 500 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 272 952 1 539 2 163
Räntekostnader till koncernföretag 7 021 4 108 131 906
Externa räntekostnader 10 130 6 239 5 548 3 635
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 292 349 315 967 328 622 265 624
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -252 637 -220 662 -284 788 -250 561
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -67 809 -61 758 -80 198 -20 363
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 8 128 9 703 12 215 15 197
Övriga immateriella anläggningstillgångar 8 054 8 830 10 263 12 587
Summa immateriella anläggningstillgångar 16 182 18 533 22 478 27 784
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 371 234 363 599 344 621 335 946
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 883 376 803 282 709 646 591 399
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 39 686 68 049 125 630 16 091
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 294 296 1 234 930 1 179 897 943 436
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 2 250 2 500 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 34 653 25 678 30 063 16 928
Summa finansiella anläggningstillgångar 59 833 49 258 53 643 65 898
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 370 310 1 302 720 1 256 020 1 037 120

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 313 122 233 398 212 671 170 202
Summa varulager 313 122 233 398 212 671 170 202
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 351 349 430 819 452 266 431 733
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 241 656 292 212 369 527 410 803
Övriga kortfristiga fordringar 95 598 125 704 55 156 47 033
Summa kortfristiga fordringar 688 603 848 735 876 949 889 569
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 77 86 136 159
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 001 800 1 082 220 1 089 760 1 059 930
Summa tillgångar 2 372 110 2 384 940 2 345 770 2 097 050

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 83 000 83 000 83 000 83 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 17 000 17 000 17 000 17 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000 100 000 100 000
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 131 187 106 822 136 243 89 338
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 50 000
Årets resultat -26 611 24 365 -29 421 -4 876
Summa fritt eget kapital 104 576 131 187 106 822 134 462
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 204 576 231 187 206 822 234 462
Summa obeskattade reserver 509 224 441 415 379 657 299 459
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 153 322 141 136 148 823 141 413
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 280 224 213 988 251 757 243 463
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 79 845 78 821 77 809
Summa långfristiga skulder 280 224 293 833 330 578 321 272
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 106 360 78 639 85 364 85 343
Leverantörsskulder 280 509 371 155 554 252 480 702
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 519 589 511 827 358 394 303 772
Övriga kortfristiga skulder 318 309 315 748 281 884 230 625
Summa kortfristiga skulder 1 224 770 1 277 370 1 279 890 1 100 440
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 2 372 110 2 384 940 2 345 770 2 097 050

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 942 927 939 867
Löner till styrelse & VD 2 296 2 282 1 855 1 248
Varav tantiem till styrelse & VD 579 823 450 0
Löner till övriga anställda 420 388 405 565 404 001 373 582
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 206 115 190 707 184 114 169 409
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 450 295 386 144 407 100 434 365
Summa säkerheter 450 295 386 144 407 100 434 365
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 56,23 % 66,45 % 68,53 % 80,85 %
Soliditet (%) 24,45 % 23,33 % 20,74 % 21,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 50,42 % 56,78 % 67,53 % 58,36 %
Riskbuffert (%) 12,00 % 13,07 % 13,92 % 12,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,42 % 6,24 % 6,42 % 5,61 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 449 440 432 432