Nyckeltal för Sweden Pelagic AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 87 517 92 694 122 700 83 181
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 329 2 183 1 134 1 994
Total omsättning 88 846 94 877 123 834 85 175
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 54 258 59 994 83 813 53 944
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 14 769 17 447 19 326 16 196
Personalkostnader 13 726 15 739 19 206 18 717
Avskrivningar 9 835 6 854 6 675 5 073
Summa rörelsekostnader -92 588 -100 034 -129 020 -93 930
Rörelseresultat -3 741 -5 157 -5 185 -8 755
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -5 909 -6 109 -11 644 -11 123
Skatt 1 204 -1 204 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -5 909 -6 884 -11 644 -11 123
Årets resultat 5 787 -4 905 56 -6 123
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 97 470 -2 796 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 7 0
Räntekostnader till koncernföretag 692 713 1 700 0
Externa räntekostnader 1 573 1 663 2 127 2 368
Övriga finansiella kostnader 0 2 2 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 909 -6 884 -11 644 -11 123
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 12 900 0 11 700 5 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 775 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 20 800 22 075 23 329 12 895
Maskiner 41 501 41 633 43 587 12 449
Inventarier 3 802 8 951 11 212 23 923
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 385 2 915 2 148 38 051
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 66 488 75 574 80 276 87 318
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 97 470 -2 796 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 1 204 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 1 204 5 204 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 66 488 76 778 85 479 87 318

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 18 907 11 305 13 525 23 602
Summa varulager 18 907 11 305 13 525 23 602
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 4 808 4 412 5 401 8 559
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 33 749 504 2 113
Övriga kortfristiga fordringar 1 173 2 111 1 522 18 070
Summa kortfristiga fordringar 6 014 7 272 7 427 28 742
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 709 2 351 1 716 2 021
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 25 630 20 928 22 668 54 365
Summa tillgångar 92 118 97 706 108 147 141 683

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 16 607 21 512 2 704 828
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 20 000 8 000
Årets resultat 5 787 -4 905 56 -6 123
Summa fritt eget kapital 22 394 16 607 22 760 2 705
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 23 394 17 607 23 760 3 705
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 25 714 27 797 36 880 52 806
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 10 000 24 500 22 300 53 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 35 714 52 297 59 180 105 806
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 24 345 19 396 13 660 14 618
Leverantörsskulder 5 014 1 969 3 540 9 121
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 226 2 921 91 595
Övriga kortfristiga skulder 3 426 3 516 7 915 7 838
Summa kortfristiga skulder 33 011 27 802 25 206 32 172
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 92 118 97 706 108 147 141 683

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 30 32 37 36
Löner till styrelse & VD 955 927 884 870
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 8 824 10 310 12 314 11 918
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 877 4 165 5 424 5 715
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 22 090 22 090 22 090 22 090
Fastighetsinteckningar 26 800 26 800 24 000 24 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 48 890 48 890 46 090 46 090
Villkorat aktieägartillskott 29 500 29 500 29 500 9 800
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 29 500 29 500 29 500 9 800
Beviljad checkräkningskredit 21 000 11 000 11 000 11 000
Utnyttjad checkräkningskredit 19 262 10 313 6 977 8 213
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 20,37 % 34,61 % 36,27 % 95,62 %
Soliditet (%) 25,40 % 18,02 % 21,97 % 2,61 %
Avkastning på eget kapital (%) -25,26 % -39,10 % -49,01 % -300,22 %
Riskbuffert (%) -7,25 % -7,58 % -11,76 % -7,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -9,34 % -9,99 % -12,61 % -16,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 326 351 357 355
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!